Актуални Новини

КМЕТЪТ ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ ПОДПИСА ДНЕС ДВА ДОГОВОРА ПО СПЕЧЕЛЕНИ ОТ ОБЩИНАТА ПРОЕКТИ

Днес кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов подписа в МТСП договор по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – община Берковица“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Чрез реализацията на проекта ще се предоставят интегрирани услуги за възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване и на хора с увреждания, като ще се съчетават комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, вкл. социални и здравни услуги в домашна среда.

В проекта се предвижда от услугите да се възползват 68 потребители за 12 месеца. Целевата група се състои от лица, нуждаещи се от предоставяне на ефективна подкрепа, без това да е обвързано с посещаване на определено място на ползване на услугата. Патронажната грижа е насочена към възрастни хора и лица с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове за постигане на целите на социалните услуги за социално включване и осигуряване на отговор на идентифицирани потребности на нуждаещите се. По проекта е предвидено още закупуване на превозно средство и ремонт и оборудване на помещение. Стойността на проекта е 203 925,92 лв.

В Държавен фонд „Земеделие“ инж. Доцов подписа и договор по проект за изграждане на мултифункционално спортно игрище по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

Общата стойност на проекта за строително-ремонтни дейности е 97 785,84 лева без ДДС.

С проекта се предвижда изграждането на мултифункционална спортна площадка с 1 малко комбинирано игрище – за футбол и волейбол и пешеходна зона до тенис корта на спортната зала.