Актуални Новини

КМЕТЪТ ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ ПОДПИСА ДОГОВОР ПО ПОРЕДЕН ПРОЕКТ, СПЕЧЕЛЕН ОТ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

logoКметът инж. Милчо Доцов подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“. Проектът, спечелен от Община Берковица, е за реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на общината и  е на стойност 365 163,87 лв. Строително-ремонтни дейности ще бъдат извършени в парк „Здравец“, гр. Берковица, площадно пространство в село Замфирово и площадно пространство в Берковица. Предвижда се паркоустройство и благоустрояване – направа и ремонт на нови настилки, поставяне на паркови елементи, озеленяване, поставяне на пейки, доставка и монтаж на мултифункционални тренажори и комбинирани съоръжения за стрийт фитнес в парк „Здравец“, осветление и др.