Актуални Новини

КМЕТЪТ ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ СВИКА КОНСУЛТАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

IMG_6762Във връзка с провеждането на изборите за народни представители на 26.03.2017 година и на основание чл. 91 ал.3 от Изборния кодекс на 15 февруари 2017 г.  от  11:00 часа в Заседателната зала на ОбА-Берковица се проведоха консултации с представители на партии и коалиции за определяне съставите на СИК за Община Берковица. Присъстваха представителите на 7 парламентарно представени  партии и коалиции от поканени 8. Те постигнаха споразумение при разпределянето на 322 членове в 40-е секционни комисии на Община Берковица.

При провеждането на консултациите партиите и коалициите от партии представиха:

  1. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 24.01.2017 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;
  2. Когато в консултациите участват упълномощено лице/лица/, се представя пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно.

Представените документи ще останат като неразделна част към протокола от консултациите.