Актуални Новини

КМЕТЪТ ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ СВИКА КОНСУЛТАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ЗА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ

Във връзка с провеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г. и на основание чл. 91, ал. 3 от Избирателния кодекс на 27 септември  от 11:00 часа в Заседателната зала на ОбА-Берковица се проведоха консултации с представители на партии и коалиции за определяне съставите на СИК за Община Берковица. Представителите на парламентарно представените партии и коалиции постигнаха споразумение при разпределянето на 322 членове в 40-е секционни комисии на Община Берковица.

При провеждането на консултациите партиите и коалициите от партии представиха:

1. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 8 август 2016 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;
2. Когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

Представените документи ще останат като неразделна част към протокола от консултациите.