Актуални Новини, Новини

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА ПРОВЕДЕ СРЕЩА С ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПО ОПРР 2014 – 2020

Среща с председателите на Кметът на Община Берковица Димитранка Каменова  се срещна с председателите на сдруженията на собствениците на одобрените за финансиране жилищни сгради  по ОПРР 2014 – 2020.

Г-жа Каменова предостави информация на присъстващите за подписаните от нея три договора за безвъзмездна финансова помощ, процедурите по изпълнението на дейностите по проекта, предстоящия избор на изпълнители на обществените поръчки за изпълнение на СМР, строителен надзор, информираност и публичност.

На срещата присъстваше и Гергана Антонова – Зам. кмет на Община Берковица, която обстойно представи жилищните сгради, които влизат във всеки един от трите проекта, както и екипите за изпълнението на проектите и предстоящите дейности, предвидени при изпълнението им.

Общата стойност на проектите по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони – 3“ по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 е 4 500 000 лв. и включват дейности по подобряване на енергийната ефективност на 8 многофамилни жилищни сгради в град Берковица.

Среща с председателите на Договор № BG16RFOP001-2.003-0038 – С01 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Берковица-етап 2“ по ОПРР 2014-2020 г. включващ две жилищни сгради: ж.к. „Изгрев“, бл. 9, бл.10 и бл.11 и ж.к. „Заряница“, бл. 21 и бл. 22.

Договор № BG16RFOP001-2.003-0042-С01 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Берковица-етап 3“, бул. „Мрамор“ № 1, бл. Бор-2, ж.к. „Изгрев“, бл. 74, жк. „Заряница“, бл. 27, бл.28, бл. 29 и бл. 30,

Договор № BG16RFOP001-2.003-0043-С01 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради в гр. Берковица-етап 3“, ж.к. „Заряница“, бл. 31, бл. 32 и бл. 33, ул. „Христо Ботев“ № 3, бл. „Звезда“,  ж.к. „Заряница“, бл. 15, бл. 16 и бл. 17.