Актуални Новини, Новини

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД ЗА МЕРКИТЕ В ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

На основание чл. 63, ал. 4, 6, и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05. 2020 г. извънредна епидемична обстановка и предложение на Главния държавен здравен инспектор за въвеждане на мерки на територията на страната, Кметът на Община Берковица Димитранка Каменова въвежда следните противоепидемични мерки на територията на община Берковица, считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г.:

 1. Не се разрешават посещенията в:

а)  увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове;

б)  закрити търговски площи на заведения за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за  бързо обслужване, питейните заведения и кафе-сладкарници;

 1. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и др.) в училища и в други обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение. Изключение от забраната се допуска по отношение на:

а)  провеждането на обучения от:

 • учебните центрове за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство;
 • учебните центрове, които извършват обучение на водачи на моторни превозни средства за извършване на превоз на опасни товари и/или курсове за обучение на консултанти по безопасността;
 • учебните центрове, които провеждат курсове за обучение на водачи за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им (периодично обучение);
 • лицата, които извършват първоначално и периодично обучение на технически специалисти в пунктовете за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства;

 

 1. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.
 2. Преустановяват се посещенията на децата в детски ясли и детски градини.
 3. Не се разрешава провеждане на масови спортни мероприятия на открити и на закрити места (в спортни центрове, фитнес зали, клубове и други). Изключение от забраната се допуска за колективно спортуване за аматьори с до 12 (дванадесет) участника без състезателен характер, без публика и само на открити места.
 4. Забранява се провеждането на масови културно-развлекателни мероприятия на закрито (театри, концерти, сценични прояви и други), с изключение на посещенията на музеи, галерии, библиотеки и кина. Мероприятията, които не са забранени, се провеждат при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет.
 5. Забранява се провеждането и на всякакви организирани събирания на групи над 10 (десет) лица, с изключение на допуснатите мероприятия по т. 5.
 6. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.
 7. Определя се часови диапазон от 8,30 до 10,30 часа всеки ден, в който само лицата на видима възраст над 60 (шестдесет) години могат да посещават хранителните магазини и аптеките.
 8. Забраняват се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на закрити обществени места.
 9. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки.

ЗАПОВЕД РД-15-372