Актуални Новини

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА РЕМОНТ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЦДГ „ЗВЪНЧЕ“

Кметът на общината инж. Милчо Доцов подписа вчера в гр. София договор за финансиране ремонт и енергийна ефективност на Целодневна детска градина „Звънче“ гр. Берковица. Проектът е внесен през тази година по ОПРР – Оперативна програма „Региони в растеж“ и е на стойност 453 000 лв. При реализиране на заложените в проекта енергоспестяващи мерки, общият брутен годишен разход на енергия ще се редуцира и сградата вместо досегашния клас на енергопотребление D от скала на енергопотреблението,  ще попадне в клас „В“. Изпълнението на заложените дейности ще доведе до значителен екологичен ефект: емисиите на въглероден диоксид ще се редуцират с 40,3 тона/год. Предвидено е и въвеждането на възобновяем енергиен източник – слънчева система за битова гореща вода. Прилагането на заложените енергоспестяващи мерки значително ще подобри комфорта на обитаване за подрастващите деца и служителите и видимо ще намали експлоатационните й разходи – с очакван спестовен ефект от 67.5% първична енергия. Основната цел на проекта е внедряване на високоефективни мерки за енергоспестяване в обществената детска градина за значителното намаляване на разходите за електро и топлинна енергия и повишаване качеството на работната среда за подрастващите обитатели и служителите.

Ключов приоритет за Община Берковица е подобряване на енергийната ефективност и условията на обитаване на обекти от образователната и социална инфраструктура. ЦДГ „Звънче“ е най-голямото детско образователно заведение на територията на общината, средищно за три квартала. Към 2016 година това е единственото детско заведение в град Берковица, към което частично са прилагани енергийно-спестовни мерки, изразяващи се в частична подмяна на дограма и преминаване на отопление от нафта към компресиран газ.

Предстои община да проведе процедура за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки и стартиране на строителството.