Актуални Новини

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ ПОДПИСА ТРИ ДОГОВОРА ЗА РЕМОНТ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА И ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ, РУ „ПОЛИЦИЯ“ – БЕРКОВИЦА И НЧ „ИВАН ВАЗОВ-1872“

120px-european_flag_upside_down-svgКметът на общината инж. Милчо Доцов подписа на 12 септември 2016 г.  в  гр. София
oprrтри договора за финансиране ремонт и енергийна ефективност на сградата на общинска и държавна администрация, РУ Полиция-Берковица и НЧ „Иван Вазов-1872“. Проектите са внесени тази година по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и са на стойност близо 3 млн. лева. Предстои община да проведе процедура за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки и стартиране на строителството.

„Повишаване енергийната ефективност на общинската културна инфраструктура в Община Берковица – Народно Читалище „Иван Вазов 1872“, гр. Берковица е по процедура BG16RFOP001-2.001 “Eнергийна ефективност в периферните райони“ на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на стойност  1 468 065,26 лв. и срок на изпълнение 30 месеца.

Проектът е насочен към повишаване на енергийната ефективност на общинска сграда на културната инфраструктура Народно Читалище „Иван Вазов 1872″, гр. Берковица чрез осъществяване на енергоспестяващи мерки. Дейностите по проекта ще спомогнат за пренасочване на публичния финансов ресурс от поддръжката на материалната база и разходи за отопление към реализацията на богата и разнообразна културна програма.

С изпълнението на проекта се предвижда внедряването на следните ЕСМ: B1: Топлинно изолиране на външни стени B2: Подмяна на външна дограма с двоен PVC стъклопакет В3: Топлинно изолиране на студен покрив С1: Подмяна горивна база и монтаж на 2 бр. котли на пелети и реконстронструкция на отоплителна инсталация C2: Монтаж на соларна система за БГВ Е1: Подмяна и реконструкция на осветителна инсталация.

Предвижда се изпълнение на следните строителни работи: – изпълнение на всички енергоспестяващи мерки, които са предписани като задължителни за сградите в обследванията за енергийна ефективност и които водят до най-малко клас на енергопотребление „С“; – изпълнение на мерки по конструктивно възстановяване/усилване, които са предписани като задължителни в техническите обследвания на сградите (съгласно Техническия паспорт на сградата, част Б „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти“, т.2 „Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки“); – изпълнение на останалите мерки, които са предписани като задължителни техническите обследвания; – изпълнение на мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания (до сградите в съответствие с Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнени^ и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. – изпълнение на част от предписаните като препоръчителните мерки, предписани в техническото обследване на сградата (съгласно Техническия паспорт на сградата, част Б „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти“, т.2 „Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки“).

 

 

 

Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ №4 по процедура BG16RFOP001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на стойност  1 001 165,36 лв. и срок на изпълнение 18 месеца.

Основна цел на проекта: Внедряване на високоефективни мерки за енергоспестяване в административната сграда за значителното намаляване на разходите за електро и топлинна енергия и повишаване качеството на работната среда за служители и гражданите на Община Берковица. Целта ще се постигне чрез изпълнението на следните задачи: • Да се въведат група от енергийни мерки, изведени от Доклада по ЕЕ, за постигане на спестовен ефект до 63,6% от базовата (еталонна) годишна консумация на електрическа и топлоенергия; • Да се постигне намаления на отделяния в атмосферата CO2 в размер на 75.73 тона/CO2 на годишна база; • Да се приложат високоефективни енергоспестяващи мерки за сградата за постигане на специфичен годишен разход от 169,47 МWh/у и постигане на клас B.

Предвижда се изпълнение на следните строителни работи:

– изпълнение на всички енергоспестяващи мерки, които са предписани като задължителни за сградите в обследванията за енергийна ефективност и които водят до най-малко клас на енергопотребление „С“;

– изпълнение на мерки по конструктивно възстановяване/усилване, които|са предписани като задължителни в техническите обследвания на сградите (съгласно Техническия паспорт на сградата, част Б „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти“, т.2 „Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки“);

– изпълнение на останалите мерки, които са предписани като задължителни техническите обследвания;

– изпълнение на мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания (до сградите в съответствие с Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

„Повишаване енергийната ефективност на сграда на държавната администрация – РУ Полиция Берковица, находяща се в гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 13“  по процедура BG16RFOP001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на стойност 239 646.08 лв. и срок на изпълнение 18 месеца.

 

За изпълнение на проекта е заложено внедряването на следните ЕСМ и постигане на енергиен клас В на сградата: • Мярка B1 – подмяна на неподменената дограма; • Мярка B2 – изолация на покрив; • Мярка B3 – изолация на външни стени; • Мярка C1 – мерки по осветление.

Въз основа на извършените техническо и енергийно обследвания е изготвена индикативна количествено – стойностна сметка, която е разделена в два типа дейности съобразно целта на ремонтните дейности: 1. Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата на РУ на МВР – гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 1 в обследването за енергийна ефективност; 2. СМР, които обхващат ремонт и реконструкция на различни части на сградата(покрив, стени, стълбищни клетки и площадки, коридори, асансьори и др.) – мерки по конструктивното възстановяване/усилване, които са предписани като задължителни в техническите обследвания на сградите (съгласно Техническия паспорт на сградата, част Б „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти“, т. 2 „Необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки“) и изпълнение на мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания до сградите в съответствие с Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

Успешното изпълнение на проекта ще доведе до повишаване на енергийната ефективност на сградата и постигане на клас на енергопотребление „В“, намаляване емисиите на СО2, подобряване на условията и комфорта на всички, работещи в сградата служители на държавната администрация. Проектът съответства на тематична цел 4 – „Подкрепа на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори“ и на специфична цел: „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в опорните центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система“.