Актуални Новини

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ ПРИСЪСТВА НА ОФИЦИАЛНАТА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЪЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИТЕ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов  присъства днес на официална церемония в Гранитна зала на Министерски съвет, където бяха връчени  първите 21 споразумения на Местните инициативни групи по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР” от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.).

Договор за „МИГ – Берковица-Годеч“ и изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие на обща стойност 3 911 660, 00 лв.  министър –председателят Бойко Борисов връчи на кмета инж. Милчо Доцов. На връчването присъстваха  и министърът на земеделието и храните Десислава Танева,  зам.-министърът на земеделието и храните Васил Грудев и директорът на Държавен фонд „Земеделие“  Румен Порожанов. Премиерът е призовал общините да усвояват средствата да последния лев, защото това са пари, които отиват пряко при хората за подобряване на стандарта им на живот.

В следващите 5 години се предвижда в Община Берковица да се финансират проекти на земеделски производители, неземеделски дейности и др.  5 работни места са разкрити за  „МИГ – Берковица-Годеч“, едно за Община Годеч и 4 за Община Берковица.  От 24.10.2016 г. е назначен екипът на МИГ-а – изпълнителен директор, двама координатори за Берковица и Годеч, счетоводител и технически сътрудник. Прави се подготовката за стартиране на процедурите от Местната инициативна група за прием на проекти.

На територията на «МИГ-Берковица и Годеч» подходът ЛИДЕР се прилага от 2009 година с реализирането на договор с Министерство на земеделието и храните и ДФ «Земеделие» – Разплащателна агенция за предоставянето на финансова помощ по мярка 431-2 от ПРСР 2007-2013 г. по проект № 431-2-03-17 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Берковица и Годеч”. Като част от дейностите по проекта са придобити умения и е натрупан капацитет у местната общност за прилагане на подхода ЛИДЕР, подпомогнат процеса на подготовка на стратегия за местно развитие. В резултат, през 2010 г. е създадена Местна Инициативна Група – Берковица и Годеч и разработена Стратегия за местно развитие.

В периода 2012 – 2015 година «МИГ – Берковица и Годеч» изпълни стратегия за местно развитие, като на територията бяха подпомогнати основни икономически сектори и бяха реализирани множество проекти, насочени към подобряване на условията и качеството на живот.

«Местна инициативна група – Берковица и Годеч» ще  продължи да развива територията на общини Берковица и Годеч, посредством прилагането на инструмента Водено от общностите местно развитие, като част от ПРСР 2014-2020 г. В изпълнение на договор № РД 50-173/07.12.2015 г. по мярка 19.1 «Помощ за подготвителни дейности» от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 година, МИГ е подготвил и вече е одобрена новата стратегия за водено от общностите местно развитие.

 

Териториален обхват на Стратегията:

 

Териториалният обхват на МИГ – Берковица и Годеч попада в административните граници на две области (Монтана и Софийска) и в два района на планиране (Северозападен и Югозападен). МИГ – Берковица и Годеч включва цялата територия на община Берковица (с. Балювица, гр. Берковица, с. Бистрилица, с. Бокиловци, с. Боровци, с. Бързия, с. Гаганица, с. Замфирово, с. Комарево, с. Костенци, с. Котеновци, с. Лесковец, с. Мездрея, с. Песочница, с. Пърличево, с. Рашовица, с. Слатина, с. Цветкова бара, с. Черешовица, с. Ягодово) и цялата територия на община Годеч (с. Букоровци, с. Бракьовци, с. Бърля, с. Връбница, с. Връдловци, с. Гинци, гр. Годеч, с. Голеш, с. Губеш, с. Каленовци, с. Комщица, с. Лопушна, с. Мургаш, с. Равна, с. Разбоище, с. Ропот, с. Смолча, с. Станянци, с. Туден, с. Шума).

 

Обща площа на територията: 838,385 км 2