Актуални Новини

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ИНЖ. МИЛЧО ДОЦОВ ВРЪЧИ ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ НА 76 ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ

IMG_454376 безработни започват работа като лични асистенти от месец май. Те са назначени на трудови договори към Община Берковица в рамките на изпълнение на проект „Създаване на Център за предоставяне на интегрирана социална услуга в Община Берковица” съгласно договор  № BG05M9OP001-2.002–0075–C001, Схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”.  Бенефициент е Община Берковица. В началото на срещата с хората кметът инж. Милчо Доцов сподели, че Община Берковица е една от първите общини, която през 2004 година е въвела този вид социална услуга, която продължава и до днес. Той призова всички да бъдат толерантни един към друг, за да върви работата без проблеми и пожела на всички весели великденски празници.

Целта на проекта е да се предоставят интегрирани услуги за хората с невъзможност за самообслужване и за хората с увреждане чрез съчетаване на комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа в общността или в домашна среда.

 Общата стойност на проекта е 496 846,00 лева.

Проектът е с продължителност 21 месеца 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

–  Създаване на център за предоставяне на интегрирана социална услуга в Община Берковица за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, така че максимално да се отговори на индивидуалните нужди на потребителите;

–  Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване;

–  Създаване на работни места за лицата, полагащи грижи  за близките си с увреждания;

–  Насърчаване на равните възможности и разширяване на многообразието и целенасочеността на социалните услуги, предоставяни в общността;

 

–  Прилагане на индивидуализиран подход на социална подкрепа с цел постигане на независимост и социална интеграция за възрастните и хората с увреждания.

В рамките на настоящия проект Община Берковица е доставчик на социална услуга за създаване на Център за предоставяне на интегрирана социална услуга за хора с увреждания. Създават се условия за пълноценен и самостоятелен начин на живот на лица с увреждания в подходяща и близка до семейната среда. Дава се възможност за подкрепа и достъп до всички социални услуги, разкрити в общността. Услугата  е насочена към плавен преход за постигане на независимост и социална интеграция за възрастни и хора с увреждания.

 

ЦЕЛ НА УСЛУГАТА Насърчаване на равни възможности за социално включване на всяко лице с увреждания в естествена за него среда, чрез осигуряване на индивидуална грижа и подкрепа.

 

Осигуряване на високо качество на живот, което да гарантира пълноценно  физическо, емоционално и интелектуално  развитие на група от обществото, намираща се в затруднено положение.

ЦЕЛЕВА ГРУПА: •          Лица с различни видове трайни или частични увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация и/или невъзможност сами да организират социалния си живот, както и самотно живеещи възрастни хора, които поради различни причини от здравословен характер не са в състояние сами да организират бита си, да поддържат хигиената в дома си и изпитват затруднения при самообслужване.

Деца с увреждания в общността;

Семейства на деца и младежи с увреждания;

Персонал, ангажиран в социалната услуга за лица с увреждания и    възрастни хора.