Актуални Новини

20 МАЙ Е КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА „НАЙ-ЧИСТО НАСЕЛЕНО МЯСТО”, „НАЙ-ЧИСТ И ПРИВЕТЛИВ КВАРТАЛ ИЛИ ГРУПА БЛОКОВЕ В ГРАД БЕРКОВИЦА“ И „НАЙ-ЧИСТО И КРАСИВО МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО В ГРАД БЕРКОВИЦА“

По инициатива на кмета на община Берковица инж. Милчо Доцов на 21 март стартират конкурси за „Най-чисто населено място”, „Най-чист и приветлив квартал или група блокове в град Берковица“ и „Най-чисто и красиво междублоково пространство в град Берковица“. Конкурсите се организират с цел създаване на приветлив вид на населените места в общината, кварталите и междублоковите пространства в град Берковица, чрез ангажиране на гражданите, всички юридически и физически лица. Той се организира в периода от 21 март до 20 май 2019 година. Критериите, по които ще се извършва оценяването в конкурсите са следните:

За конкурс „Най-чисто населено място” критериите за оценка са:

 1. Чистота на централната част на населеното място.
 2. Чистота на улици.
 3. Чистота на тротоарите.
 4. Поддържане на зелените площи в границите на населеното място.
 5. Състояние на площадките, на които се разполагат контейнерите.
 6. Премахнати локални замърсявания по границите на населеното място и в населеното място.
 7. Наличие на замърсени терени.

Посочените по-горе критерии ще бъдат оценявани по шестобална система. Максималният възможен брой точки е 42. При събран най-голям брой точки, населените места се класират на  I, съответно II и III място. Класирането ще бъде извършено от комисия, определена със заповед на Кмета на Община Берковица.

За призовите три места ще се връчат грамоти и парични награди, както следва:

За I място: 200 /двеста/ лева парична награда и награда в размер на 600 /шестстотин/ лева, които средства ще бъдат използвани за облагородяване на населеното място по преценка на кмета, кметския наместник на съответното населено място.

За II място: 150 /сто и петдесет/ лева парична награда и награда в размер на 500 /петстотин/ лева, които средства ще бъдат използвани за облагородяване на населеното място по преценка на кмета или кметския наместник на съответното населено място.

За III място: 100 /сто/ лева парична награда и награда в размер на 400 /четиристотин/ лева, които средства ще бъдат използвани за облагородяване на населеното място по преценка на кмета или кметския наместник на съответното населено място.

 

За конкурс „Най-чист и приветлив квартал или група блокове в град Берковица“ критериите за оценка са:

 1. Чистота на тротоарите и около жилищните сгради.
 2. Чистота на прилежащи улици.
 3. Поддържане на кварталните зелени площи и междублокови пространства.
 4. Разнообразие от растителни видове, естетизирани и облагородени пространства.
 5. Оползотворяването и използването на отпадъчни материали, на които е даден нов живот и са превърнати в елементи от аранжирането на пространствата.
 6. Състояние на площадките, на които се разполагат съдовете за отпадъци – контейнери и кофи.
 7. Наличие на замърсени терени.

Посочените по-горе критерии ще бъдат оценявани по шестобална система. Максималният възможен брой точки е 42. Кварталът или групата блокове, събрали най-голям брой точки печели конкурса.

Оценката и избора ще бъдат извършени от комисия определена със заповед на Кмета на Община Берковица.

За спечелилият квартал или група блокове ще бъде връчена грамота, парична награда от 200 /двеста/ лева, както и награда в размер на 600 /шестстотин/ лева, които средства ще бъдат използвани за облагородяване на квартала или групата блокове по преценка на техни представители.

 

За конкурс „Най-чисто и красиво междублоково пространство в град Берковица“ критериите за оценка са:

 1. Чистота на тротоарите около жилищните сгради.
 2. Поддържане на зелени площи и междублокови пространства.
 3. Поддръжка на кътове с цветни градини около междублоковите пространства.
 4. Разнообразие от растителните видове, естетизирани и облагородени пространства.
 5. Поддържане на местата за отдих около жилищните сгради.
 6. Оползотворяването и използването на отпадъчни материали, на които е даден нов живот и са превърнати в елементи от аранжирането на пространствата.

Посочените по-горе критерии ще бъдат оценявани по шестобална система. Максималният възможен брой точки е 36. При събран най-голям брой точки, блоковете се класират на I и съответно II и III място.

Класирането ще бъде извършено от комисия определена със заповед на Кмета на Община Берковица.

За призовите три места ще се връчат грамоти и парични награди, както следва:

За I място: 100 /сто/ лева парична награда и награда в размер на 300 /триста/ лева, които средства ще бъдат използвани за облагородяване на междублоковото пространство по преценка на домоуправителя и живущите в съответния блок.

За II място: 75 /седемдесет и пет/ лева парична награда и награда в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева, които средства ще бъдат използвани за облагородяване на междублоковото пространство по преценка на домоуправителя и живущите в съответния блок.

За III място: 50 /петдесет/ лева парична награда и награда в размер на 200 /двеста/ лева, които средства ще бъдат използвани за облагородяване на междублоковото пространство по преценка на домоуправителя и живущите в съответния блок.

 

Заявленията за участие в конкурсите „Най-чист и приветлив квартал или група блокове в град Берковица“ и „Най-чисто и красиво междублоково пространство в град Берковица“ се подават от излъчени представители на кварталите, както и от домоуправителите на съответните блокове до 20 май 2019 г. в Центъра за услуги и информация на Общинска администрация – Берковица. В заявленията е необходимо да бъдат посочени: трите имена, адрес и телефон на лицето, отговорник от съответния квартал или групата блокове, както и на лицето, отговорник за съответния блок или кооперация.

 

Оценяването ще започне от 21 май 2019 г. и резултатите от конкурсите ще бъдат обявени до края на месец май 2019 г.