Актуални Новини

10 НОЕМВРИ Е КРАЙНИЯТ СРОК ЗА НОМИНАЦИИТЕ ЗА КОНКУРСА „ДОБРИТЕ ДЕЛА“

7993_1-200x150Уважаеми ученици и учители,

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Община Берковица за четвърта поредна година организират Конкурс Добрите дела“ по повод Международния ден на толерантността – 16 ноември.

Конкурсът е една възможност да напомним на обществеността и най-вече на децата за Доброто и Толерантността. Те са израз на нашата убеденост и вяра в това, че доброто е израз на нашето отношение, загриженост и човечност, то е желание за промяна, то е сила и най-вече – смелост.

Изхождайки от позитивния опит, който имаме от предходните години,  и десетките номинации на деца, извършили добри дела – достойни, хуманни,  високоморални, ние решихме да открием тези деца, проявили изключителна отговорност, съпричастност и толерантност през настоящата година, за да ги уважим и да почетем публично стореното от тях добро.

Празнувайки добротворството се надяваме, че повече деца и възрастни ще се заразят с идеята да правят реално добро на околните, да бъдат съпричастни, отзивчиви, честни и принципни хора.

 

Условия за участие в конкурса „Добрите дела – 2019”

            Конкурсът ще се проведе в два кръга – училищен и общински. В училищния кръг могат да участват ученици от I до XII клас от основните училища и гимназии на територията на Община Берковица.

Всяко училище организира своя вътрешноучилищен кръг. Най-важните критерии за участие са:

  1. Деца номинират децата, извършили добро. Допускат се и номинации на цяла паралелка, когато всички ученици заедно са участвали в планирането, организирането и осъществяването на доброто дело. Самономинации се допускат за случаите, в които учениците нямат свидетели при извършването на добрата постъпка;
  1. Номинацията е писмена, изготвена от съответния клас под надзора на класен ръководител или друг педагог. Тя трябва да съдържа следните реквизити:

 

НОМИНАЦИЯ

От учениците на ___ клас, ___ училище

За конкурс на тема „Добрите дела“

Номиниран: ____/ три имена/____, ученик в __ клас, ___ училище

Описание на постъпката:______________________________________

 

  1. Добрата постъпка да е извършена в периода 01.11.2018 год. – 16.10.2019 год.
  2. Ръководството на всяко едно училище след подбор трябва да излъчи до 5 /пет/ номинации, които да бъдат представени в Общинска администрация – Берковица.
  3. В общината се представят и всички останали номинации на деца, участвали във вътрешноучилищния подбор.
  4. Срок за номинации от училищата към Общината – 10.11.2019 год.

 

Всички номинирани ученици ще бъдат наградени на официална церемония. Победителите, достигнали до общинския кръг, ще получат почетен знак и грамота. При наличие на номинирани цели паралелки комисията е в готовност да осигури специална награда за победителите Участниците в конкурса, които не са достигнали до общинския кръг, ще получат грамота за участие.

 

За повече информация се обръщайте към: Филонка Горанова – секретар на МКБППМН – Община Берковица, стая 117 и на телефон 0882 909 506.