Актуални Новини, Новини

КОНКУРС „ДОБРИТЕ ДЕЛА – 2020“

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Община Берковица за пета поредна година организират Конкурс „Добрите дела – 2020“ по повод Международния ден на толерантността – 16 ноември.

Конкурсът е една възможност да напомним на обществеността и най-вече на децата за Доброто и Толерантността. Те са израз на нашето отношение, загриженост и човечност, то е желание за промяна, то е сила и най-вече смелост.

Изхождайки от позитивния опит, които имаме от предходните години и десетките номинации на деца, извършили добри дела – достойни, хуманни, високоморални, ние решихме да открием тези деца, проявили изключителна отговорност, съпричастност и толерантност през настоящата година, за да ги уважим и да почетем публично стореното от тях добро.

Празнувайки добротворчеството се надяваме, че повече деца и възрастни ще се заразят с идеята да правят реално добро на околните, да бъдат съпричастни, отзивчиви, честни и принципни хора.

 

Условия за участие в конкурса „Добрите дела – 2020“

Всяка детска градина/училище организира своя вътрешноучилищен кръг. Най-важните критерии за участие са:

  1. Деца номинират децата, извършили добро. Допускат се и номинации на цяла група/паралелка, когато всички деца/ученици заедно са участвали в планирането, организирането и осъществяването на доброто дело. Самономинации се допускат за случаите, в които децата/учениците нямат свидетели при извършването на добрата постъпка;
  1. Номинацията е писмена, изготвена от съответния клас под надзора на класен ръководител или друг педагог.
  2. Номинации за децата от детските градини се изготвят от учителите на групите. Тя трябва да съдържа следните реквизити:

 

НОМИНАЦИЯ

 

От учениците/групата на … клас/група………училище/детска градина.

За конкурс на тема „Добрите дела – 2020“

Номиниран:………./три имена/……, дете/ученик в        ….клас/група           …………..училище/детска градина.

Описание на постъпката: …………………………………………………

 

  1. Добрата постъпка да е извършена в периода 01.11.2019 год. – 16.10.2020 год.
  2. Ръководството на всяко едно училище/детска градина след подбор трябва да излъчи до 5 /пет/ номинации, които да бъдат представени в Общинска администрация – Берковица.
  3. В общината се представят и всички останали номинации на деца, участвали във вътрешноучилищния подбор.
  4. Срок за номинации от училищата към Общината – 23.10.2020 год.

 

Всички номинирани деца/ученици ще бъдат наградени на официална церемония. Победителите, достигнали до общински кръг, ще получат почетен знак и грамота. При наличие на номинирани цели паралелки/групи комисията е в готовност да осигури специална награда за победителите. Участниците в конкурса, които не са достигнали до общински кръг, ще получат грамота за участие.

За повече информация се обръщайте към:  Димитринка Йоцова – секретар на МКБППМН – Община Берковица, стая 117 и на телефон 0884 331 575.