Актуални Новини

КОНКУРС „ДОБРИТЕ ДЕЛА“

7993_1Уважаеми ученици и учители, на 16.11.2018 година предстои да отбележим Международния ден на толерантността.  В тази връзка Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Берковица за четвърта поредна година организира Конкурс “Добрите дела“.

Конкурсът е една възможност да напомним на обществеността и най-вече на децата за Доброто и Толерантността. Те са израз на нашата убеденост и вяра в това, че доброто е израз на нашето отношение, загриженост и човечност, то е желание за промяна, то е сила и най-вече – смелост.

Изхождайки от позитивния опит, който имаме от предходните години,  и десетките номинации на деца, извършили добри дела – достойни, хуманни,  високоморални,  ние решихме да открием тези деца,  проявили изключителна отговорност, съпричастност и толерантност през настоящата година, за да ги уважим и да почетем публично стореното от тях добро.

Празнувайки добротворството се надяваме, че повече деца и възрастни ще се заразят с идеята да правят реално добро на околните, да бъдат съпричастни, отзивчиви, честни и принципни хора.

Условия за участие в конкурса „Добрите дела – 2018”

Конкурсът ще се проведе в два кръга – училищен и общински. В училищния кръг могат да участват ученици от I до XII клас от основните училища и гимназии на територията на Община Берковица.

Всяко училище организира своя вътрешноучилищен кръг. Най-важните критерии за участие са:

  1. Деца номинират децата, извършили добро. Самономинации се допускат за случаите, в които учениците нямат свидетели при извършването на добрата постъпка;
  2. Номинацията е писмена, изготвена от съответния клас под надзора на класен ръководител или друг педагог. Тя трябва да съдържа следните реквизити:

НОМИНАЦИЯ

От учениците на ___ клас, ___ училище

За конкурс на тема „Добрите дела“

Номиниран: ____/ три имена/____, ученик в __ клас, ___ училище

Описание на постъпката:______________________________________

  1. Добрата постъпка да е извършена в периода 01.11.2017 год. – 31.10.2018 год.
  2. Ръководството на всяко едно училище след подбор трябва да излъчи до 5 /пет/ номинации, които да бъдат представени в Общинска администрация – Берковица.
  3. В общината се представят и всички останали номинации на деца, участвали във вътрешноучилищния подбор.
  4. Срок за номинации от училищата към Общината – 20.11.2018 год.

Всички номинирани ученици ще бъдат наградени на специална церемония. Победителите, достигнали до общинския кръг, ще получат статуетка и грамота. Участниците в конкурса, които не са достигнали до общинския кръг, ще получат специална грамота за участие.

За повече информация се обръщайте към:

Филонка Горанова – Секретар на МКБППМН Община Берковица, стая 117, тел: 0953/960 13 и 0882 909 506;

БЛАНКА НОМИНАЦИИ