Актуални Новини, Обяви

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ФИНАСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ”

О Б Я В Л Е Н И Е

 

            На основание Заповед на Кмета на Община Берковица РД-15-329/25.06.2012год., на основание чл.10а от Закона за държавния служител, чл.14 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

О Б Я В Я В А М:

КОНКУРС  ЗА  ДЛЪЖНОСТТА:

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ФИНАСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ”

В Община Берковица –Обща администрация -Дирекция” Финансово-счетоводна дейност „- по служебно правоотношение, при следните условия:

1.Минимални изисквания за заемане на длъжността:

-Да отговарят на изискванията на чл.7, ал.1 от Закона за държавния служител

-Степен на образование:висше,степен: магистър

-Професионално направление :финанси, счетоводство и контрол, икономика

-Професионален опит 4 четири години  или минимален ранг III младши

-Други специфични изисквания за заема на длъжността

Да притежава допълнителна квалификация, Компютърни умения –WORDQEXCEL,WINDOWS и INTERNET

2.Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

3.Кандидатите да представят следните документи:

  • заявление по образец-Приложение№2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/НПКДС/;
  • декларация от лицето , че е пълнолетен български гражданин , не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства;
  • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
  • копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител;
  •  автобиография-CV-професионална.
  • документ за самоличност при подаване на документите за проверка.

Кратко описание на длъжността:

-Цел:

Планира дейността в Дирекцията .

Организира мероприятията.

Координира , контролира и отговаря за дейността на всички звена в Дирекцията.

     -Области на дейност: финасово счетоводна и бюджетна.

– участвa в разработването на стратегии, да анализира финансовото

състояние на общината и прогнозира местните  финанси години напред;

– организира бюджетния процес.  Поддържа постоянни контакти с Министерството  на финансите и Данъчна служба с цел ритмично постъпление на субсидии от Републиканския бюджет и повишаване събираемостта на местните приходи;

– предотвратява нарушения и вреди чрез превантивен контрoл;

-Работи в условията на СУК.

-Участва в управление и изпълнението на проекти.

4.Документите по т.3 да се подават в стая 111етаж I на Общинска администрация –Берковица в срок до 13.07.2012г.   до 17.00 часа

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник документите за участие в конкурса.

5Списъците с допуснатите и недопуснати кандидати, както и други съобщения се обявяват на Информационното табло на Общинска администрация-Берковица.

6.На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител нареждам обявлението за конкурса да бъде изпратено за публикуване до вестник „Конкурент” и до регистъра по чл.61, ал.1 от ЗА.

 

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА

БЕРКОВИЦА

Вашият коментар