Актуални Новини, Новини, Обяви

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ НА “МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1” ЕООД

Лого Община Берковица

На основание чл. 21 ал. 1 от Закона за публичните предприятия и Решение №1566 от Протокол № 75 / 13.09.2023 г. на Общински съвет – Берковица

ОБЯВЯВА

Конкурс за избор на Управител на „Медицински център 1“ ЕООД при следните условия

I. Общински съвет – Берковица открива процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Медицински център 1“ ЕООД, която ще се проведе при следните етапи:
1.Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания, като до втория етап на конкурса ще бъдат допуснати само тези кандидати, които отговарят на поставените изисквания.
2.Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.
3.Събеседване с кандидатите.
До събеседване се допускат кандидати, получили средноаритметична оценка на разработката по т. 2, не по-малко от 4,50.
II. Определя изисквания, на които следва да отговарят кандидатите за допускане до участие в конкурса:
1.Да са български граждани или граждани на друга държава членка на ЕС, на друга държава страна по споразумението за ЕИП или на Конфедерация Швейцария;

 1. Да притежават диплома за лекар по медицина, с призната специалност;
  3.Да имат най-малко пет години професионален опит;
  4.Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер;
  5.Да не са поставени под запрещение;
  6.Да не са лишавани по съответен ред от правото да заемат длъжността Управител на публично предприятие;
  7.Да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено отговорни съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което да са останали неудовлетворени кредитори;
  8.Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, от което да са останали неудовлетворени кредитори;
  9.Да не са съпрузи/съпруги или лица във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия-до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;
  Забележка: Изисквания към управителя към момента на сключване на договор за управление:
 • Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1-38 и 41-45 от ЗПКОНПИ, не е член на политически кабинет и секретар на община;
 • Да не извършват търговски сделки от свое или чуждо име;
 • Да не са съдружници в събирателни, командитни и дружества с ограничена отговорност;
 • Да не са управители или членове на изпълнителни и контролни органи на друго публично предприятие;
  III. Необходими документи за участие в конкурса.
  1.Заявление за участие в конкурса /приложение № 1/, към което се прилагат два отделни плика, както следва:
  2.Плик № 1 съдържащ необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие:
 • Автобиография-европейски формат;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Диплома за завършено висше образование – медицинско или икономическо, диплома/свидетелство за придобита основна специалност – копие;
 • Удостоверение или свидетелство за квалификация по здравен мениджмънт, съгласно изискванията на Закона за висшето образование;
 • Трудова и/или осигурителна книжка – копие;
 • свидетелство за работа, удостоверяващо възможността за заемане на длъжността и свидетелство от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
 • Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от ЗПП /приложение № 3/;
 • Копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.
  Всички копия на документи да бъдат собственоръчно заверени вярно с оригинала.
  3.Плик № 2 съдържащ Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период. Програмата следва да включва най-малко следното съдържание:
  -Анализ и оценка на състоянието и дейността на лечебното заведение;
  -Тенденции и възможности за развитие на лечебното заведение;
  -Определяне на целите, приоритетите, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейност на лечебното заведение;
  -Приложимост и етапи за реализиране на програмата.
  Плик №1 и №2 се поставят в един общ запечатан плик.
  Документите да бъдат представени заверени с подписа на кандидата. Документите за участие в конкурса се приемат в сградата на Община Берковица, площад „Йордан Радичков“ № 4 , ЦАО – партер, в срок до 30 дни от публикуване на решението в официалния сайт на Община Берковица, както и в един централен и/или един местен вестник. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник. Подаването на документите се завежда в специален регистър по реда на постъпването им, за което се издава удостоверение /приложение № 2/. При явяване пред комисията всеки кандидат представя освен документ за самоличност и издаденото му удостоверение. Заявленията, които са подадени след изтичане на срока, посочен в настоящото решение не се приемат.
  „Медицински център 1“ ЕООД предоставя на кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала в еднодневен срок от отправеното писмено искане, придружено с декларация /приложение № 9/ от кандидата, че информацията му е нужна за целите на обявения с настоящето решение конкурс, както и с текст, че получените данни няма да бъдат използвани за други цели. Искането и приложенията към него, както и получаването на документите ще се извършва в сградата на Община Берковица, площад „Йордан Радичков“ № 4 , ЦАО – партер.
  IV. Начин на провеждане на конкурса.
  Комисията провежда конкурса на три етапа:
  ПЪРВИ ЕТАП – проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания. В деня на провеждане на конкурса, комисията приема от деловодството с приемо-предавателен протокол всички постъпили документи. В обявените ден и час за проверка на съответствието на представените документи, членовете на комисията следва да се съберат на заседание за разглеждане на представените документи. Комисията разглежда представените документи за съответствие с изискванията, като проверява за наличието на всички изискуеми документи. Комисията не допуска до участие в конкурса кандидати, които не отговарят на поставените изисквания или не са представили някой от изискуемите документи.
  ВТОРИ ЕТАП – представяне от кандидатите на Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период. Кандидатите по реда на подаване на заявленията, излагат подробно пред комисията представените от тях програми, включително като отговарят на въпроси на членовете на Комисията по тяхното съдържание. Комисията оценява представените от участниците програми. Не се допускат до събеседване кандидати, които получат средноаритметична оценка, на представената от тях програма, по-малко от 4,50. Всеки членовете на комисията попълва формуляр /приложение № 6/ за оценка на разработката на програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.
  ТРЕТИ ЕТАП – събеседване.
  Комисията провежда събеседване с всеки от допуснатите до този етап кандидати по отделно, по реда на постъпване на заявленията, с цел установяване на компетенциите и качествата им по утвърдените критерии за оценка.
  Всеки член на комисията самостоятелно оценява всеки от кандидатите по утвърдените критерии по шестобалната система, като най-високата оценка е 6 при точност на оценката 0,25. Оценките на комисията се формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на комисията. Всеки от членовете на комисията попълва формуляр /приложение № 7/ за оценка на проведеното събеседване с кандидатите за длъжност управител на „Медицински център 1“ ЕООД за всеки един от кандидатите. Окончателната оценка на всеки кандидат се формира като сбор от оценката на представената програма и оценката от проведеното събеседване. Окончателното класиране се оформя във формуляр /приложение № 8/.
  До класиране се допускат кандидатите, получили средноаритметична оценка от оценката на представената програма и оценката от проведеното събеседване, не по-ниска от 4,50.
  Комисията класира участниците в низходящ ред като на първо място се класира кандидатът, получил най-висок брой точки.
  V. Ред за провеждане на конкурса.
 1. В деня, определен за разглеждане на представените документи, комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на явилите се кандидати, подали заявление за участие и извършва проверка за съответствието на представените документи. До втори етап на конкурса се допускат кандидатите с редовни документи.
 2. Комисията разглежда представената програма за развитието на дружеството за тригодишен период на допуснатите кандидати и я оценява въз основа на следните критерии:
 • съответствие на проекта с нормативната уредба;
 • съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение и с предмета на дейност;
 • анализ на здравно-демографски и здравно-икономически показатели; – логическа структура на разработката;
  -съответствие на разработения проект с обективното състояние на лечебното заведение;
  -логическа структура на разработката;
 • степен на практическо прилагане на придобитите теоретични познания.
 1. Комисията провежда събеседване с допуснатите кандидати, като оценява тяхното представяне въз основа на следните критерии:
  -обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното заведение;
  -степен на познаване на нормативната уредба;
  -способност да се планират и взимат управленски решения;
  -административни умения, професионални и делови качества;
  -комуникативни способности и организационни способности;
  -способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем.
  VI. Конкурсът ще се проведе на третия работен ден след изтичане на срока за подаване на документи от 10:00 часа в сградата на Община Берковица, площад Йордан Радичков № 4, Заседателна зала – първи етаж.
  VII. Определя комисия за провеждане на конкурса в състав:
  Председател: Атанас Георгиев
  Секретар: адв. Йордан Василев
  Членове:
 2. д-р Елена Борисова /или упълномощено лице/
 3. Гроздан Генов
 4. д-р Иван Иванов
  Резервни членове: 1.Горан Атанасов
  2. Ирена Атанасова
  VIII. Утвърждава проект на договора за възлагане на управлението на лечебното заведение /приложение № 5/, както и приложенията към Докладната записка.
  В тридневен срок от провеждането на конкурса, комисията изготвя протокол, с който предлага на Общински съвет – Берковица за одобрение кандидата, класиран на първо място и класирането по ред на следващите участници. При одобряване на кандидата, класиран на първо място за управител преди подписване на договора, същият представя Декларация, че не са налице пречки по чл. 20, ал. 1, т. 9 – т. 12 и по чл. 20, ал. 3 от Закона за публичните предприятия /приложение № 4/. В петдневен срок от утвърждаване на класирането, комисията обявява класирането на определеното за това място и уведомява участниците за това.
  IX. Делегира на Кмета на Община Берковица и гл. експерт „УЧР“ да извърши необходимите действия за провеждане на конкурса.