Актуални Новини

КОНКУРС „КЛАС НА ГОДИНАТА“

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Берковица обявява конкурс „КЛАС НА ГОДИНАТА“, който ще се проведе сред основните училища и гимназиите на община Берковица в рамките на учебната 2019/ 2020 година.

             Целите на нашата инициатива са:

–          Свеждане до минимум на неизвинените и безпричинни отсъствия;

–         Мотивиране на учениците към екипност, толерантност и по-голяма лична отговорност;

–          Сплотяване на ученическите колективи;

–          Показване на нови инициативи и идеи;

–          Повишаване на познавателната активност;

–          Развитие на мотивацията за учене;

–          Формиране на интерес към училищния живот, чрез създаване на атмосфера на съревнование;

–          Развитие на ученическото самоуправление;

–          Развитие и обогатяване на училищните традиции;

–          Привличане на родители в учебно-възпитателния процес.

В надпреварата могат да участват всички желаещи паралелки от V до XII клас вкл. За включване в надпреварата всеки желаещ клас чрез класния си ръководител изразява писмено своето желание, попълвайки приложеното заявление.

Критериите, по които ще се класират победителите, са:

 • Допуснат минимален брой неизвинени отсъствия;
 • Среден училищен успех на класа;
 • Постижения в спорта;
 • Участия и постижения в състезания и олимпиади;
 • Участия и отличия в конкурси, фестивали, т.н.;
 • Участие в извънкласни мероприятия;
 • Работа по проекти или в полза на обществото;
 • Липса на наказания от педагогически съвет или допуснати противообществени прояви;

Наградите за спечелилите класове са:

 • I място – Екскурзия по маршрут в България, избран от победителите и техния класен ръководител;
 • II място – Посещение на местни културно-исторически забележителности и организиран пикник сред природата с много игри и забавления;
 • III място – Голяма цветна кутия с изненади.

Във връзка с гореизложеното моля за Вашето съдействие да сведете до знанието на класните ръководители настоящата информация, а те от своя страна – да проучат желанието на децата в поверените им класове за участие в конкурса. При желание моля да се попълни заявлението по образец, което е приложено, и да се изпрати в Общинска администрация-Берковица.

Очакваме заявленията от Вашето училище до 31.10.2019 год.!

Допълнителна информация на тел: 0953/ 96013, 0882 909 506, както и на място в Общинска администрация – Берковица, стая 117.