Актуални Новини

КОНКУРС „КЛАС НА ГОДИНАТА“

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Берковица обявява конкурс на тема „КЛАС НА ГОДИНАТА“, който ще се проведе в рамките на учебната 2015-2016 година.
Призоваваме всички класове от V до XI кл. от основните училища и гимназиите да се включат в нашата инициатива и да покажат екипност, лична отговорност, активност, учебни постижения, качества и завоювани успехи в извънкласни дейности, проекти и състезания.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

До 15.10.2015 год. всеки желаещ клас може да се включи в надпреварата чрез писмено подадено до Общината заявление, попълнено от класния ръководител.
С  нашата инициатива ние целим:
–          Свеждане до минимум на неизвинените и безпричинни отсъствия;
–         Мотивиране на учениците към екипност, толерантност и по-голяма лична отговорност;
–          Сплотяване на ученическите колективи;
–          Показване на нови инициативи и идеи;
–          Повишаване на познавателната активност;
–          Развитие на мотивацията за учене;
–          Формиране на интерес към училищния живот, чрез създаване на атмосфера на съревнование;
–          Развитие на ученическото самоуправление;
–          Развитие и обогатяване на училищните традиции;
–          Привличане на родители в учебно-възпитателния процес.

Критериите, по които ще се определят победителите, са:
 Допуснат минимален брой неизвинени отсъствия;
 Среден училищен успех на класа;
 Постижения в спорта;
 Участия и постижения в състезания и олимпиади;
 Участия и отличия в конкурси, фестивали, т.н.;
 Участие в извънкласни мероприятия;
 Работа по проекти или в полза на обществото;
 Липса на наказания от педагогически съвет или допуснати противообществени прояви;

Наградите за спечелилите класове са:
 I място – Еднодневна екскурзия по маршрут в България, избран от победителите и техния класен ръководител;
 II място – Посещение на местни културно-исторически забележителности и организиран пикник сред природата с много игри и забавления;
 III място – Голяма цветна кутия с изненади.
Допълнителна информация на тел: 0953/ 96013, 0882 909 506 – Филонка Горанова, Секретар на МКБППМН и на тел: 0953/ 89125 – Анелия Якимова, гл. експерт „Образование“, както и на място в Общинска администрация – Берковица.