Актуални Новини

Конкурс „Най-чисто населено място” в община Берковица

По инициатива на кмета на община Берковица инж. Милчо Доцов на 16 април стартира конкурсът за „Най-чисто населено място”. Конкурсът се организира с цел създаване на приветлив вид на населените места в общината чрез ангажиране на гражданите, всички юридически и физически лица. Той се организира в периода от 16 април до 15 юни 2018 година. Критериите, по които ще се извършва оценяването на участниците, са:

  1. Чистота на централната част на населеното място.
  2. Чистота на улици.
  3. Чистота на тротоарите.
  4. Поддържане на зелените площи в границите на населеното място.
  5. Състояние на площадките, на които се разполагат контейнерите.
  6. Премахнати локални замърсявания по границите на населеното място и в населеното място.
  7. Наличие на замърсени терени.

Посочените по-горе критерии ще бъдат оценявани по шестобална система. При събран най-голям брой точки, населените места се класират на I-во, съответно II-ро и III-то място. Класирането ще бъде извършено от комисия, определена със заповед на Кмета на Община Берковица.

Населеното място, заело първо място, ще получи табела за вход на населено място с надпис „Най-чисто населено място в Община Берковица за 2018 година“. За призовите три места ще се връчат грамоти и парични награди, както следва:

За I-во място: 200 /двеста/ лева парична награда и 600 /шестстотин/ лева за облагородяване на населеното място по преценка на кмета или кметския наместник на съответното населено място.

За II-ро място: 150 /сто и петдесет/ лева парична награда и 500 /петстотин/ лева за облагородяване на населеното място по преценка на кмета или кметския наместник на съответното населено място.

За III-то място: 100 /сто/ лева парична награда и 400 /четиристотин/ лева за облагородяване на населеното място по преценка на кмета или кметския наместник на съответното населено място.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени в края на месец юни 2018 година.