Актуални Новини, Новини

КОНСУЛТАТИВНИЯТ КАБИНЕТ КЪМ МКБППМН ОТНОВО ОТВОРИ ВРАТИ

IMG_5655Консултативният кабинет към Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, след кратко прекъсване, възобнови своята дейност.

Днес, 07.02.2020 година, на първата срещата между членовете на екипа от специалисти, присъстваха Спаска Георгиева – Зам.-кмет на Община Берковица и председател на комисията, Зоя Иванова – Юрист на комисията,  Венета Асенова – Главен експерт „Образование“.

Секретар на МКБППМН е Димитринка Йоцова, а екипът, който ще осъществява консултативна и възпитателно-корекционна дейност с деца на възраст от 8 до 18 години и с техните родители или лица, поели грижата за тях, както и дейности по превенция на противообществените прояви и престъпления сред малолетните и непълнолетните, включва обществени възпитатели (педагози ) – Поля Димитрова, Мая Сиракова, Рада Янева, Зоя Кръстева.

Кабинетът ще бъде отворен два пъти седмично – в сряда и в петък, от 15.00 до 17.00 часа. Екипът от специалисти – обществени възпитатели към МКБППМН, ще предлагат безплатни консултации, а разговорите ще бъдат поверителни.

Всеки (дете и/или родител/настойник), който има въпроси  от компетенцията на специалистите в комисията, може да посети кабинета и  да проведе разговор със специалист, който ще отговори на поставените въпроси, ще изрази своето компетентно мнение и ще даде съвет за бъдещи действия и поведение.

Адресът на Консултативния кабинет е: гр. Берковица, пл. „Й.Радичков“ № 1, Читалище „Иван Вазов 1872“, централен вход, партер.