Актуални Новини

КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА СИК ЗА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Във връзка с подготовката и произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 година на основание чл. 91 от Изборния кодекс   и решение № 1029-МИ от 10.09.2019г на ЦИК, на 17.09.2019 г. се проведоха консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии за Община Берковица. При явяването на консултациите представляващите съответната партия или коалиция от партии, се бяха съобразили с изискванията на Изборния кодекс  чл. 91 ал.4 и ал.5 и т.8 от  решение № 1029-МИ от 10.09.2019г на ЦИК. При консултациите партиите и коалициите представиха:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

– наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

– имената и ЕГН на предложените лица;

– длъжността в комисията, за която се предлагат;

– образование, специалност;

– телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.07.2019 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.