Актуални Новини

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

11122

logo-EU_BGПроект ”Ново начало-разкриване на Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в Община Берковицаdownload ” договор № BG051PO001-5.2.12-0069-C0001 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 ”Разкриване на социални услуги в общността” .

На 28 ноември 2014 г. от 11:30 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация Берковица ще се проведе начална пресконференция по проект ”Ново начало-разкриване на Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в Община Берковица ”съгласно договор № договор № BG051PO001-5.2.12-0069-C0001, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 ”Разкриване на социални услуги в общността”.Бенефициент е община Берковица.

Целта на проекта е да реализира устойчив модел за деинституционализация на деца и младежи с увреждания, настанени в специализирани институции чрез развитие на резидентна форма на услуга в общността в община Берковица.
Общата стойност на целия проект е 179 044,56 лева.
Проектът е с продължителност 13 месеца.
Настоящият документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от Община Берковица и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз.