АКТУАЛНО

Концесия язовир “Конярево” с. Замфирово

ОТНОСНО: Заявено искане на основание чл.37, ал.1 от ППЗК с вх.№ УОСГ-94-00-1193/06.12.2013 година от заинтересован участник в процедура по предоставяне на концесия язовир”Конярево”, находящ се в землището на с. Замфирово, общ. Берковица.

  В отговор на исканe от заинтересован участник, заведено под № УОСГ-94-00-1193/06.12.2013 година в Общинска администрация гр. Берковица, за предоставяне на допълнитена информация и документи, касаещи язовир „ Конярево”, находящ се в землището на с. Замфирово, Община Берковица, във връзка с текущата процедура по предоставянето му на концесия от Община Берковица, предоставяме следните данни и документи както следва:

 1.Язовир „Конярево” има воден приток от река(имот с № 000149, която е собственост на МОСВ от към чашката на язовира с продължение посока язовир „Конярево, като в участъка при имот с №509 се влива в язовира. Освен това от наклонения терен на местността, в която е разположен язовира и от геоложката структура на терена се създава захранване на водното тяло с води от дъждове и снежна покривка през зимния зезон.(Наредба за придобиване и отнемане от сдруженията за напояване правото на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението, , обн., ДВ, бр. 21 от 26.02.2002 г.)

 2. В концесионното възнаграждение не се включва таксата за издаване на разрешителни във връзка с водоползване и други дейности по предназначение на обекта на концесия.

 3. В акта за публична общинска собственост № 89/10.11.1998 г. на Община Берковица е записано предназначението на имота с № 000147 като сервитутна зона от 192,518 дка, която включва  и предишно обозначение на имот № 17700 от 150 дка – язовир с обем 872000 м3. Също така в АПОС 89/10.11.1998 г. в графа № 12 е записано, че данните за язовира са при пълен обем.

 4. В Община Берковица няма данни за предиши собственици на язовира, същият е актуван като публична общинска собственост на основание предоставени на общината имоти по закон, няма налична архивна документация.

 5. Няма данни в Община Берковица за язовир”Конярево”, дали е бил включен или да е бил елемент от напоителна система. Няма архивна документация.

 6. През 2012 година на основание Решение от 07.05.2012 г. на Административен съд гр. Монтана е обявено за нищожно Решение № 704 по Протокол № 36/26.03.2010 година на Общински съвет – Берковица, с което е дадено съгласие за провеждане на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурсна язовир”Конярево”. Решението на Административния съд е било и основание за прекратяване на сключения до тогава договор за наем с ф-ма”Вияд Инженеринг” ООД с.Дълбоки, обл. Стара Загора. В описаните мотиви, Административен съд Монтана, вземайки предвид и константна практика  на ВАС е приел, че реда за  разпореждане с водния обект е относим с разпоредбите на ЗК, по който е започната и настоящата процедура. Съгласно разпоредбата на параграф2 от ПЗР на ЗСН в определения 6-месечен срок от датата на влизане на ЗСН в сила/Обн. ДВ.бр.34 от 6 април 2001 г./ не са били регистрирани кооперации или търговски дружества за организирано ползване на вода за напояване, поради което не са били налице нововъзникнали или такива с придобит статут на сдружения за напояване по смисъла на ЗСН на територията на Община Берковица . Не е извършвано съгласуване с Министъра на Земеделието и храните преди започване на настоящата процедура,  за предоставяне на концесия язовир „Конярево”, като изискванията на ЗК и ППЗК за съгласувания  имат други адресати и са спазени.

 7. Няма налични архивни документи в Община Берковица, освен АПОС № 89/10.11.1998 г. на Община Берковица.

 8. При вземане на Решение №700 по Протокол № 33/27.09.2013 година, Общински съвет – Берковица е разгледал предоставените концесионни анализи, изработването на които произтича от изрични разпоредби на ЗК, във връзка с преценката от страна на Общински съвет – Берковица да вземе обосновано и адекватно решение.Копие от Решение № 700 по Протокол № 33/27.09.2013 година, Общински съвет – Берковица Ви предоставяме, а така също и копие от публикуваното обявление за концесията. При прочита на документацията за участие в процедурата, огледа на самият обект – каквато възможност е дадена на всеки кандидат за участие ще може да подготвите и оферта за участие, при желание за такова. Преценката и предложенията за изпълнение на една инвестиционна програма за срока на концесията е според възможностите на всеки кандидат за участие, като в Решение № 700 по протокол № 33/27.09.2013 година на Общински съвет Берковица ясно са дадени минималните изисквания, въз основа на които може да се надграждат инвестиционни намерения и прогнозни очаквания, с които кандидатът да участва на конкурсен принцип в процедурата по предоставяне на концесия язовир „Конярево”.

 9. Общия извод за годността но язовира за осъществяване дейностите- заложени в проекта на концесионния договор е направен от различни специалисти в областта на хидроинженерството, икономисти и юрист, като становището е, че:

 

І. Технологични възможности за осъществяване на концесията

Язовир „Конярево”, землище с. Замфирово има възможности за  създаване необходимите организационни и технологични предпоставки за концесиониране, както по отношение на експлоатацията на язовира през силния за рибовъдство сезон, обхващащ месеците от април до октомври, така и по отношение на оперативното управление на дейностите, свързани със зарибяване, захранване както и за поддържане на висока рибопродуктивност е необходимо провеждането на редица мелиоративни мероприятия – брануване, варуване с негасена вар, торене с оборски тор, както и използването на минерални торове.

 

Язовирът е лесно достъпен . Хидротехническите съоръжения са в задоволително състояние, но са необходими инвестиции за привеждането им съгласно изискванията. Осигурява се постоянна проточност, което е от изключително значение за осигуряване на подходящи хидрохимични условия за рибите.

 

ІІ. Състояние на водоема по отношение на ползването за рибостопански цели

В момента язовирът не се използва за рибостопански цели. Вероятно е зарибяван с шаран и толстолоб в миналото.

Резултати от анализа на предоставената информация:

1.) Инфраструктура, разположение и техническо състояние:

1.1. Път и достъпност до язовира

– язовирът е в близост до с. Замфирово, достъпен е, към него може да се достигне по баластриран път от селото, пътят е нарушен от преминаването на селскостопанска техника.

1.2. Сгради

– няма

1.3. Електрозахранване 

– има възможност

1.4. Вода за пиене и битови цели

– няма

1.5. Околна среда

– общинско пасище и залесени територии на лични стопани

2.) Показатели, свързани с характеристиката на водоизточника, водоснабдяване, отток, използване на язовира:

Язовирът се използва за напояване и спортен риболов. Вероятно е използван и за рибостопански цели.

3.) Показатели, влияещи върху рибопродуктивността:

3.1. Дълбочина на язовира – Максималната дълбочина е около 6-8 м; В момента язовирното езеро е малко над кота мъртъв обем.

3.2. Проточност – Да

3.3. Колебания на водното ниво – Няма данни

3.4. Физикохимични свойства на водата – водата е мътна, видимо без особености

3.5. Вид на почвата (субстрат)

– Съгласно предоставената документация, няма геоложки данни за основата под язовирната стена (преградните диги), скатовете и язовирното езеро.

– По наблюдения на експертите – изготвили анализите : покрай бреговете – жълто-кафява тинеста глина, камъни на места.

3.6. Обрастване с нисша и висша водна растителност – От страната на стената не се наблюдава, но много вероятно откъм опашката да има.

4.) Показатели, влияещи върху качеството на улова на рибната продукция:

4.1. Възможност за източване на басейните – Няма възможност за цялостно източване на басейна.

4.2. Конфигурация на дъното от гледна точка на възможностите за улов на рибата – Дъното на повечето места е полегато и има възможност за улов на рибата с мрежи.

5.) Показатели, влияещи върху оцеляването и нарастването на рибите:

5.1. “Цъфтеж” на водата, опасност от кислороден дефицит

– силно вероятен е „цъфтеж” от синьо-зелени водорасли през лятото

5.2. Опасност от замърсяване с отпадни води – Няма

5.3. Възможност за навлизане на плевелни видове и причинители на различни болести – Вероятно в язовира са навлезли плевелни видове при предишни зярибявания и поради факта, че се използва и за спортен риболов (чрез жива стръв, живарници и др.). Много вероятно е в него да се срещат сребриста каракуда (Carassius gibelio), псевдоразбора (Pseudorasbora parva), и слънчева риба (Lepomis gibbosus).

5.4. Наличие на постоянни струпвания на опасни за рибните популации животни (видри, рибоядни птици и др.) – не е наблюдавано

5.5. Възможности за охрана (видимост, възможност за обход на района и др.) – Да.

Информация

Решение на Общински съвет гр. Берковица

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВА

Община Берковица, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-2.019-0019 „Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр.

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Бюджет (7) Дом за стари хора - Берковица (8) Кмет на Община Берковица (39) МИГ Берковица и Годеч (14) НЧ "Иван Вазов - 1872" (8) Образование (41) Община Берковица (434) Общинска администрация-Берковица (56) Общински съвет-Берковица (25) Обява (23) Природни забележителности (21) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (17) велислав захариев (7) дневен ред (12) заповед (14) заповеди на кмета (23) избори (10) избори за Народно събрание (9) кмет берковица (8) кмет община берковица (14) конкурс (12) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (17) общинска администрация (55) общински съвет - берковица (8) обява община берковица (8) обявление (77) обявление отдел СУТ (12) основни училища (8) отдел строителство (22) поздравителен адрес (21) проект (12) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (11) социални дейности (14) социални услуги (9) спорт (12) спортни клубове (11) съветници (9) съобщение (10) туризъм (32) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-70-00-594 (03) от 05.06.2023 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128,

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.