Обяви

Концесия язовир “Конярево” с. Замфирово

ОТНОСНО: Заявено искане на основание чл.37, ал.1 от ППЗК с вх.№ УОСГ-94-00-1193/06.12.2013 година от заинтересован участник в процедура по предоставяне на концесия язовир”Конярево”, находящ се в землището на с. Замфирово, общ. Берковица.

  В отговор на исканe от заинтересован участник, заведено под № УОСГ-94-00-1193/06.12.2013 година в Общинска администрация гр. Берковица, за предоставяне на допълнитена информация и документи, касаещи язовир „ Конярево”, находящ се в землището на с. Замфирово, Община Берковица, във връзка с текущата процедура по предоставянето му на концесия от Община Берковица, предоставяме следните данни и документи както следва:

 1.Язовир „Конярево” има воден приток от река(имот с № 000149, която е собственост на МОСВ от към чашката на язовира с продължение посока язовир „Конярево, като в участъка при имот с №509 се влива в язовира. Освен това от наклонения терен на местността, в която е разположен язовира и от геоложката структура на терена се създава захранване на водното тяло с води от дъждове и снежна покривка през зимния зезон.(Наредба за придобиване и отнемане от сдруженията за напояване правото на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението, , обн., ДВ, бр. 21 от 26.02.2002 г.)

 2. В концесионното възнаграждение не се включва таксата за издаване на разрешителни във връзка с водоползване и други дейности по предназначение на обекта на концесия.

 3. В акта за публична общинска собственост № 89/10.11.1998 г. на Община Берковица е записано предназначението на имота с № 000147 като сервитутна зона от 192,518 дка, която включва  и предишно обозначение на имот № 17700 от 150 дка – язовир с обем 872000 м3. Също така в АПОС 89/10.11.1998 г. в графа № 12 е записано, че данните за язовира са при пълен обем.

 4. В Община Берковица няма данни за предиши собственици на язовира, същият е актуван като публична общинска собственост на основание предоставени на общината имоти по закон, няма налична архивна документация.

 5. Няма данни в Община Берковица за язовир”Конярево”, дали е бил включен или да е бил елемент от напоителна система. Няма архивна документация.

 6. През 2012 година на основание Решение от 07.05.2012 г. на Административен съд гр. Монтана е обявено за нищожно Решение № 704 по Протокол № 36/26.03.2010 година на Общински съвет – Берковица, с което е дадено съгласие за провеждане на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурсна язовир”Конярево”. Решението на Административния съд е било и основание за прекратяване на сключения до тогава договор за наем с ф-ма”Вияд Инженеринг” ООД с.Дълбоки, обл. Стара Загора. В описаните мотиви, Административен съд Монтана, вземайки предвид и константна практика  на ВАС е приел, че реда за  разпореждане с водния обект е относим с разпоредбите на ЗК, по който е започната и настоящата процедура. Съгласно разпоредбата на параграф2 от ПЗР на ЗСН в определения 6-месечен срок от датата на влизане на ЗСН в сила/Обн. ДВ.бр.34 от 6 април 2001 г./ не са били регистрирани кооперации или търговски дружества за организирано ползване на вода за напояване, поради което не са били налице нововъзникнали или такива с придобит статут на сдружения за напояване по смисъла на ЗСН на територията на Община Берковица . Не е извършвано съгласуване с Министъра на Земеделието и храните преди започване на настоящата процедура,  за предоставяне на концесия язовир „Конярево”, като изискванията на ЗК и ППЗК за съгласувания  имат други адресати и са спазени.

 7. Няма налични архивни документи в Община Берковица, освен АПОС № 89/10.11.1998 г. на Община Берковица.

 8. При вземане на Решение №700 по Протокол № 33/27.09.2013 година, Общински съвет – Берковица е разгледал предоставените концесионни анализи, изработването на които произтича от изрични разпоредби на ЗК, във връзка с преценката от страна на Общински съвет – Берковица да вземе обосновано и адекватно решение.Копие от Решение № 700 по Протокол № 33/27.09.2013 година, Общински съвет – Берковица Ви предоставяме, а така също и копие от публикуваното обявление за концесията. При прочита на документацията за участие в процедурата, огледа на самият обект – каквато възможност е дадена на всеки кандидат за участие ще може да подготвите и оферта за участие, при желание за такова. Преценката и предложенията за изпълнение на една инвестиционна програма за срока на концесията е според възможностите на всеки кандидат за участие, като в Решение № 700 по протокол № 33/27.09.2013 година на Общински съвет Берковица ясно са дадени минималните изисквания, въз основа на които може да се надграждат инвестиционни намерения и прогнозни очаквания, с които кандидатът да участва на конкурсен принцип в процедурата по предоставяне на концесия язовир „Конярево”.

 9. Общия извод за годността но язовира за осъществяване дейностите- заложени в проекта на концесионния договор е направен от различни специалисти в областта на хидроинженерството, икономисти и юрист, като становището е, че:

 

І. Технологични възможности за осъществяване на концесията

Язовир „Конярево”, землище с. Замфирово има възможности за  създаване необходимите организационни и технологични предпоставки за концесиониране, както по отношение на експлоатацията на язовира през силния за рибовъдство сезон, обхващащ месеците от април до октомври, така и по отношение на оперативното управление на дейностите, свързани със зарибяване, захранване както и за поддържане на висока рибопродуктивност е необходимо провеждането на редица мелиоративни мероприятия – брануване, варуване с негасена вар, торене с оборски тор, както и използването на минерални торове.

 

Язовирът е лесно достъпен . Хидротехническите съоръжения са в задоволително състояние, но са необходими инвестиции за привеждането им съгласно изискванията. Осигурява се постоянна проточност, което е от изключително значение за осигуряване на подходящи хидрохимични условия за рибите.

 

ІІ. Състояние на водоема по отношение на ползването за рибостопански цели

В момента язовирът не се използва за рибостопански цели. Вероятно е зарибяван с шаран и толстолоб в миналото.

Резултати от анализа на предоставената информация:

1.) Инфраструктура, разположение и техническо състояние:

1.1. Път и достъпност до язовира

– язовирът е в близост до с. Замфирово, достъпен е, към него може да се достигне по баластриран път от селото, пътят е нарушен от преминаването на селскостопанска техника.

1.2. Сгради

– няма

1.3. Електрозахранване 

– има възможност

1.4. Вода за пиене и битови цели

– няма

1.5. Околна среда

– общинско пасище и залесени територии на лични стопани

2.) Показатели, свързани с характеристиката на водоизточника, водоснабдяване, отток, използване на язовира:

Язовирът се използва за напояване и спортен риболов. Вероятно е използван и за рибостопански цели.

3.) Показатели, влияещи върху рибопродуктивността:

3.1. Дълбочина на язовира – Максималната дълбочина е около 6-8 м; В момента язовирното езеро е малко над кота мъртъв обем.

3.2. Проточност – Да

3.3. Колебания на водното ниво – Няма данни

3.4. Физикохимични свойства на водата – водата е мътна, видимо без особености

3.5. Вид на почвата (субстрат)

– Съгласно предоставената документация, няма геоложки данни за основата под язовирната стена (преградните диги), скатовете и язовирното езеро.

– По наблюдения на експертите – изготвили анализите : покрай бреговете – жълто-кафява тинеста глина, камъни на места.

3.6. Обрастване с нисша и висша водна растителност – От страната на стената не се наблюдава, но много вероятно откъм опашката да има.

4.) Показатели, влияещи върху качеството на улова на рибната продукция:

4.1. Възможност за източване на басейните – Няма възможност за цялостно източване на басейна.

4.2. Конфигурация на дъното от гледна точка на възможностите за улов на рибата – Дъното на повечето места е полегато и има възможност за улов на рибата с мрежи.

5.) Показатели, влияещи върху оцеляването и нарастването на рибите:

5.1. “Цъфтеж” на водата, опасност от кислороден дефицит

– силно вероятен е „цъфтеж” от синьо-зелени водорасли през лятото

5.2. Опасност от замърсяване с отпадни води – Няма

5.3. Възможност за навлизане на плевелни видове и причинители на различни болести – Вероятно в язовира са навлезли плевелни видове при предишни зярибявания и поради факта, че се използва и за спортен риболов (чрез жива стръв, живарници и др.). Много вероятно е в него да се срещат сребриста каракуда (Carassius gibelio), псевдоразбора (Pseudorasbora parva), и слънчева риба (Lepomis gibbosus).

5.4. Наличие на постоянни струпвания на опасни за рибните популации животни (видри, рибоядни птици и др.) – не е наблюдавано

5.5. Възможности за охрана (видимост, възможност за обход на района и др.) – Да.

Информация

Решение на Общински съвет гр. Берковица