Актуални Новини

МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА

С  П  И  С  Ъ  К НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И  НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БЕРКОВИЦА на  27 юли  2018 г. 

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

25 юли 2018 г. /сряда/  – 15.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2087 относно безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица за следващия зимен отоплителен сезон 2018-2019 г.;

2.Докладна РД-92-00-2088 относно безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица за следващия зимен отоплителен сезон 2018-2019 г., за ОбМ „Комунални дейности“, гр. Берковица;

3.Докладна РД-92-00-2096 относно безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост на държавата на язовири, находящи се на територията на община Берковица, които не могат да бъдат стопанисвани и управлявани от община Берковица.

4.Докладна РД-92-2097 относно учредяване право на строеж върху общинска земя за изграждане на гаражи в ж.к. Изгрев, чрез публично оповестен конкурс;

5.Докладна РД-92-00-2098 относно продажба на Поземлен имот с идентификатор 03928.515.25, нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Крайречна № 37;

6.Докладна РД-92-00-2099 относно продажба на Поземлен имот с идентификатор 03928.515.374, нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Чайка № 20;

7.Докладна РД-92-00-2100 относно продажба на Поземлен имот с идентификатор 03928.515.378, нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Чайка № 18;

8.Докладна РД-92-00-2101 относно продажба на Поземлен имот с идентификатор 03928.515.281, нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Иглика;

9.Докладна РД-92-00-2102 относно продажба на Имот № 025051 в землището на с. Мездрея, местност „Сиринярското“;

10.Докладна РД-92-00-2103 относно определяне на пазарна оценка на общински недвижим имот за извършване на продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, на собственика на законно построена сграда, нахождаща се в с. Ягодово, община Берковица;

11.Докладна РД-92-00-2107 относно предоставяне безвъзмездно за управление на Общинско мероприятие „Комунални дейности“, гр. Берковица на комплект инфрасет за изкърпване на дупки, включващ ново ремарке с оборудване за ремонт на асфалтова пътна настилка;

12.Докладна РД-92-00-2108 относно предоставяне на общински имоти за ползване по реда на Закона за подземните богатства;

13.Докладна РД-92-00-2112 относно приемане на План за действие за общинските концесии в община Берковица;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

 25 юли 2018 г. /сряда/ – 17.15 часа

1.Докладна РД-92-00-2081 относно писмен отчет за получените командировъчни пари за второто тримесечие на 2018 година на Кмета на община Берковица;

2.Докладна РД-92-00-2082 относно писмен отчет за получените командировъчни пари за второто тримесечие на 2018 година на Председателя на Общински съвет – Берковица;

3.Докладна РД-92-00-2084 относно финансова подкрепа за издаване на книга;

4.Докладна РД-92-00-2092 относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит на процесите за отчитане, използване и управление на бюджетните средства, човешките ресурси, стопанисването и опазването на активите в ОбМ „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“, гр. Берковица;

5.Докладна РД-92-00-2093 относно осигуряване на средства за разплащане по проект „Работа“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“;

6.Докладна РД-92-00-2094 относно осигуряване на средства за разплащане на дейности по проект „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на държавна администрация РУ Полиция“;

7.Докладна РД-92-00-2106 относно поемане на дългосрочен дълг от община Берковица за финансиране на инвестиционен проект в полза на местната общонст;

8.Докладна РД-92-00-2109 относно упълномощаване на кмета на община Берковица за издаване на Запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция;

9.Докладна РД-92-00-2111 относно корекция на капиталови разходи за 2018 година;

10.Заявление РД-92-00-2070 от Юлия Андреева Минова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

11.Заявление РД-92-00-2105 от Надежда Заркова Шеретска, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

24 юли 2018 г. /вторник/ – 14.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2104 относно увеличаване числеността на Общинско мероприятие „Комунални дейности“, гр. Берковица с 2 щатни бройки;

2.Докладна РД-92-00-2113 относно приемане Отчет за работата на Общински съвет – Берковица за преиода от месец януари 2018 година до 30 юни 2018 година;

3.Молба РД-92-00-2083 от Борислава Първанова Стоянова, гр. Берковица относно свободно движещи се коне, унищожаващи земеделска култура;

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

26 юли 2018 г. /четвъртък/  –  16.00 часа

1.Докладна РД-92-00-2087 относно безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица за следващия зимен отоплителен сезон 2018-2019 г.;

2.Докладна РД-92-00-2088 относно безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на община Берковица за следващия зимен отоплителен сезон 2018-2019 г., за ОбМ „Комунални дейности“, гр. Берковица;

3.Докладна РД-92-00-2096 относно безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост на държавата на язовири, находящи се на територията на община Берковица, които не могат да бъдат стопанисвани и управлявани от община Берковица.

4.Докладна РД-92-00-2102 относно продажба на Имот № 025051 в землището на с. Мездрея, местност „Сиринярското“;

5.Докладна РД-92-00-2108 относно предоставяне на общински имоти за ползване по реда на Закона за подземните богатства;

6.Докладна РД-92-00-2114 относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Григор Петров Георгиев в землището на с. Костенци;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

24 юли 2018 г. /вторник/  –  13.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2076(2) относно приемане Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, гр. Берковица;

2.Заявление РД-92-00-2070 от Юлия Андреева Минова, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

3.Заявление РД-92-00-2105 от Надежда Заркова Шеретска, гр. Берковица относно отпускане на еднократна финансова помощ;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

      26 юли 2018 г. /четвъртък/  –  14.45 часа

1.Докладна РД-92-00-2095 относно информация за приключвена на учебната 2017 – 2018 година в община Берковица, проблеми и мерки за тяхното решаване за успешното провеждане на учебния процес през новата 2018 – 2019 година;

2.Докладна РД-92-00-2084 относно финансова подкрепа за издаване на книга;

3.Докладна РД-92-00-2015 относно промяна в Общински план за ингерация на ромите (2014 – 2020);

4.Докладна РД-92-00-2116 относно утвърждаване на паралелки с ученици под необходимия минимален брой в ПГ „Д-р Иван Панов“ , гр. Берковица за учебната 2018/2019 година;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

26 юли 2018 г. /четвъртък/  –  16.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2089 относно изработване на ПУП за ПИ 007005, местност „Горуница“, землище на с. Цветкова бара, община Берковица;

2.Докладна РД-92-00-2090 относно изготвяне на ПУП за поземлен имот ПИ 03928.66.102 по кадастрална карта на гр. Берковица;

3.Докладна РД-92-00-2091 относно изработване на ПУП за ПИ 07510.55.1 и 07510.56.5, местонст „Поплаловица“, по кадастрална карта на с. Бързия, община Берковица;

4.Докладна РД-92-00-2110 относно изменение на ПУП на кадастрален и регулационен план на с. Цветкова бара, община Берковица;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

25 юли 2018 г. /сряда/ – 16.30 часа

1.Докладна РД-92-00-2093 относно осигуряване на средства за разплащане по проект „Работа“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“;

2.Докладна РД-92-00-2094 относно осигуряване на средства за разплащане на дейности по проект „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на държавна администрация РУ Полиция“;

3.Докладна РД-92-00-2117 относно Кандидатстване на Община Берковица с проектно предложение “Повишаване на енергийната ефективност в сгради в гр. Берковица“, за финансиране по Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“.