Актуални Новини, Новини

Материали за предстояща сесия на Общински съвет-Берковица

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И  НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА на 22 май 2015 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА – 21 май 2015 г. /четвъртък/  – 15.00 часа

1. Докладна РД-92-00-2082(2), относно приемане Отчет на Дом за стари хора с отделение за лежащо болни – гр. Берковица за 2014 година;
2. Докладна РД-92-00-2083(2), относно приемане Отчет на Дом за деца и младежи с умствена изостаналост – гр. Берковица за 2014 година;
3. Докладна РД-92-00-2084(2), относно приемане Отчет на Защитено жилище за хора с умствена изостаналост – гр. Берковица за 2014 година;
4. Докладна РД-92-00-2143, относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит на Общинско мероприятие ”Комунални дейности” гр.Берковица;
5. Докладна РД-92-00-2144, относно разкриване на социална услуга Семейно-консултативен център (СКЦ) и предоставяне за безвъзмездно ползване на общински имот с идентификатор 03928.515.4.1, нахождащ с в кв. „Раковица”;
6. Докладна РД-92-00-2148, относно освобождаване на гаранция за изпълнение на инвестиционната програма на „Кросс Интернешънъл” ООД гр. София – концесионер на язовир „Реката”, нахождащ се в землището на с. Замфирово;
7. Докладна РД-92-00-2149, относно прекратяване по взаимно съгласие на Договор, сключен с „Био Ем Ди”ООД гр. Берковица за предоставяне на концесия язовир „Валога”, нахождащ се в землището на с. Гаганица;
8. Докладна РД-92-00-2150, относно продажба на имот № 210.257, местност „Пиздица” землище на гр. Берковица;
9. Докладна РД-92-00-2151, относно продажба на имот УПИ І-първи, квартал 44а по плана на село Песочница;
10. Докладна РД-92-00-2152, относно отдаването на земи от ОПФ, с изключение на пасищата, мерите и ливадите, под наем или аренда чрез търг или конкурс за стопанската 2015/2016 година, и определяне на начална тръжна цена на размера на годишния наем;
11. Докладна РД-92-00-2153, относно обявяване на поземлен имот с идентификатор 03928.122.14 в гр. Берковица, местост „Женска река” за частна общинска собственост;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ – 21 май 2015 г. /четвъртък/ – 16.30 часа

1. Докладна РД-92-00-2156, относно одобряване на спогодба за разсрочено плащане на задължения на Община Берковица по договор за изпълнение на обект „Реконструкция на път ІV -81029 Берковица- х.Ком”;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ – 21 май 2015 г. /четвъртък/ – 17.30 часа

1. Докладна РД-92-00-2146, относно упълномощаване на представител на Община Берковица за участие в редовно Общо събрание на акционерите на МБАЛ”Д-р Стамен Илиев” гр. Монтана;
2. Докладна РД-92-00-2154, относно осигуряване на средства за транспорт на Ансамбъл за изворен фолклор „Гушанци”;

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ – 20 май 2015 г. /сряда/  –  16.00 часа

1. Докладна РД-92-00-2137, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Петър Тодоров Ангелов в землището на с. Гаганица;
2. Докладна РД-92-00-2138, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Георги Найденов Атанасов в землището на с. Бързия;
3. Докладна РД-92-00-2139, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Ередия Ценова Киркова в землището на с. Ягодово;
4. Докладна РД-92-00-2140, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Петър Михайлов Рачков в землището на с. Бързия;
5. Докладна РД-92-00-2141, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Верка Крумова Илиева в землището на с. Ягодово;
6. Докладна РД-92-00-2152, относно отдаването на земи от ОПФ, с изключение на пасищата, мерите и ливадите, под наем или аренда чрез търг или конкурс за стопанската 2015/2016 година, и определяне на начална тръжна цена на размера на годишния наем;
7. Докладна РД-92-00-2153, относно обявяване на поземлен имот с идентификатор 03928.122.14 в гр. Берковица, местост „Женска река” за частна общинска собственост;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ – 19 май 2015  /вторник/  –  13.30 часа

1. Докладна РД-92-00-2082(2), относно приемане Отчет на Дом за стари хора с отделение за лежащо болни – гр. Берковица за 2014 година;
2. Докладна РД-92-00-2083(2), относно приемане Отчет на Дом за деца и младежи с умствена изостаналост – гр. Берковица за 2014 година;
3. Докладна РД-92-00-2084(2), относно приемане Отчет на Защитено жилище за хора с умствена изостаналост – гр. Берковица за 2014 година
4. Докладна РД-92-00-2144, относно разкриване на социална услуга Семейно-консултативен център (СКЦ) и предоставяне за безвъзмездно ползване на общински имот с идентификатор 03928.515.4.1, нахождащ с в кв. „Раковица”;
КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА – НЯМА ЗАСЕДАНИЕ

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО – 19 май 2015 г. /вторник/  –  15.00 часа

1. Докладна РД-92-00-2155, относно изменение на ПУП за УПИ VIII, ІХ  и Х в кв. 7 по плана на с. Цветкова бара;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА  – НЯМА ЗАСЕДАНИЕ