Актуални Новини

МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕДСТОЯЩА СЕСИЯ

СПИСBERKOVITSA-7ЪК С МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И  НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА на  22 февруари 2013 г.

 КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

  21 февруари 2013 г. /четвъртък/, от 15.00часа

1. Докладна РД-92-00-741, относно приемане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2012 г.;

2. Докладна РД-92-00-740, относно приемане на Бюджета за 2013 година на Община Берковица;

3. Докладна РД-92-00-774, относно съгласие за продажба на гараж от Деян Димов Колев,  с идентификатор 03928.513.298.1.2 по кадастралната карта на Берковица  – група „И” ЖК „Изгрев”;

4. Докладна РД092-00-775, относно актуализация на тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински недвижими имоти-публична и частна общинска собственост (помещения, павилиони, терени, жилища) за 1м2;

5. Докладна РД-92-00-776, относно отдаване под наем на част от имоти;

6. Докладна РД-92-00-777, относно Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2012- до 31.12.2012 г.

7. Докладна РД-92-00-766, относно кандидатстване на Община Берковица с проект „Подкрепа за изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за град Берковица ІІ” по приоритетна ос 5 „Техническа помощ”, операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР”;

8. Докладна РД-92-00-762, относно приемане на Годишния доклад за дейността по вътрешен одит на Община Берковица за 2012 година и съгласуване на Годишния план за дейността на Отдел вътрешен одит през 2013 година;

9. Докладна РД-92-00-778, относно съгласие за придобиване безвъзмездно право на собственост на ПИ 03928.100.30 и ПИ 03928.100.32, местност „Голямо мочурище”, землище гр. Берковица;

10. Докладна РД-92-00-781, относно съгласие от ОбС-Берковица, да придобие безвъзмездно право на собственост на имоти , защитена местност „Калето”, землище Берковица.

10. Докладна РД-92-00-779, относно предложение за вземане  на решение за отписване от Верка Борисова Николова и Румен Замфиров Иванов на задължения за периодични плащания на бивши наематели на имоти – собственост на Община Берковица;

 КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

21 февруари 2013 г./четвъртък/, от 16.30 часа

 1. Докладна РД-92-00-741, относно приемане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2012 г.;

2. Докладна РД-92-00-740, относно приемане на Бюджета за 2013 година на Община Берковица;

3. Докладна РД-92-00-773, относно одобряване на бюджетната прогноза 2014-2016 г. на Община Берковица;

4. Докладна РД-92-00-762, относно Приемане на Годишния доклад за дейносттапо вътрешен одит на Община Берковица за 2012 година и съгласуване на Годишния план за дейността на Отдел вътрешен одит през 2013 година;

5. Докладна РД-92-00-746, относно финансова подкрепа на Осмия международен турнир по спортни танци „Монтана Опен 2013”;

6. Докладна РД-92-00-779, относно предложение за вземане  на решение за отписване от Верка Борисова Николова и Румен Замфиров Иванов на задължения за периодични плащания на бивши наематели на имоти – собственост на Община Берковица;

7. Докладна РД-92-00-772 от Емилиян Валентинов Иванов, относно отпускане на еднократна помощ;

8. Молба РД-92-00-739 от Венцислав Воденичаров, относно отпускане на еднократна помощ;

9. Заявления РД-92-00-768 от Георгия Макавеева Митова, относно отпускане на еднократна помощ;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

21 февруари 2013 г./четвъртък/ – 17.30 часа

1. Докладна РД-92-00-741, относно приемане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2012 г.;

2. Докладна РД-92-00-740, относно приемане на Бюджета за 2013 година на Община Берковица;

3. Докладна РД-92-00-771, относно провеждане на конкурс за управител на МБАЛ-Берковица” ЕООД;

4. Докладна РД-92-00-738, относно приемане на актуален учредителен акт /Дружествен акт/ на „МБАЛ-Берковица” ЕООД;

5. Докладна РД-92-00-767, относно приемане на Наредба за принудителното изпълнение назаповеди за премахване , поправяне, заздравяване и хигиенизиране на строежи или част от тях от администрацията на Община Берковица;

6. Докладна РД-92-00-743, относно създаване на нова локализационна единица на територията на град Берковица /Промишлена зона/ и включването и в класификатора на пътните артерии на Република България;

7. Докладна РД-92-00-765, относно изменение и допълнение на Наредбата за управление, стопанисване и ползване на зем.земи и гори от ОПФ;

8. Докладна РД092-00-765, относно предоставяне за ползване на мери и пасища в

землищата на територията на Община Берковица;

 КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

19 февруари 2013 г. /вторник/, от 13.30 часа

 1. Докладна РД-92-00-741, относно приемане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2012 г.;

2. Докладна РД-92-00-740, относно приемане на Бюджета за 2013 година на Община Берковица;

3. Докладна РД-92-00-771, относно провеждане на конкурс за управител на МБАЛ-Берковица” ЕООД;

4. Докладна РД-92-00-772 от Емилиян Валентинов Иванов, относно отпускане на еднократна помощ;

5. Молба РД-92-00-739 от Венцислав Воденичаров, относно отпускане на еднократна помощ;

6. Заявления РД-92-00-768 от Георгия Макавеева Митова, относно отпускане на еднократна помощ;

 КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

20 февруари 2013 г. /сряда/ –  16.00 часа

 1. Докладна РД-92-00-741, относно приемане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2012 г.;

2. Докладна РД-92-00-740, относно приемане на Бюджета за 2013 година на Община Берковица;

3. Докладна РД-92-00-769, относно приеманена Отчет за изпълнение на Програма за развитие на Туризма в Община Берковица през 2012 година;

4. Докладна РД-92-00-770, относно приемане на Програма за развитие на туризма в Община Берковица през 2013 г.;

5. Докладна РД-92-00-744, относно кандидатстване с проектно предложение „Подобряване на туристическата инфраструктура водеща към атракции в парк „Здравец” град Берковица – етап ІІ” към Сдружение „МИГ-Берковица и Годеч” по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

6. Докладна РД-92-00-747, относно предоставяне зем. земи от ОПФ н-ци Трифон Костов Лазаров, землище с. Замфирово;

7. Докладна РД-92-00-748, относно предоставяне зем. земи от ОПФ н-ци Богдана Илиева Тодорова, землища Рашовица,  землище Бокиловци, землище Песочница;

8. Докладна РД-92-00-749, относно предоставяне зем. земи от ОПФ н-ци Трифон Костов Лазаров, землище с. Замфирово;

7. Докладна РД-92-00-750, относно предоставяне зем. земи от ОПФ н-ци Георги Тодоров Игнатов, землище с. Замфирово;

9. Докладна РД-92-00-751, относно предоставяне зем. земи от ОПФ н-ци Стефан Иванов Костенски, землище с. Гаганица;

10. Докладна РД-92-00-752, относно предоставяне зем. земи от ОПФ н-ци Илия Ангелов Митков, землище с. Бързия;

11. Докладна РД-92-00-753, относно предоставяне зем. земи от ОПФ н-ци Трендафил Цветков Първанов, зеблище с. Замфирово;

12. Докладна РД-92-00-754, относно предоставяне зем. земи от ОПФ н-ци Тодор Дамянов Ангелов, землище с. Замфирово;

13. Докладна РД-92-00-755, относно предоставяне зем. земи от ОПФ н-ци Георги Тодоров Кирков, землище с. Гаганица;

14. Докладна РД-92-00-756, относно предоставяне зем. земи от ОПФ н-ци Генко Димитров Богданов, землище с. Замфирово;

15. Докладна РД-92-00-757, относно предоставяне зем. земи от ОПФ н-ци Петър Йорданов Алексов, землище с. Гаганица;

16. Докладна РД-92-00-758, относно предоставяне зем. земи от ОПФ н-ци Петър Методиев Николов, землище с. Замфирово;

17. Докладна РД-92-00-759, относно предоставяне зем. земи от ОПФ н-ци Иван Лазаров Петров, землище с. Гаганица;

18. Докладна РД-92-00-760, относно предоставяне зем. земи от ОПФ н-ци Йордан Иванов Костенски, землище с. Гаганица;

19. Докладна РД-92-00-761, относно предоставяне зем. земи от ОПФ н-ци Димитър Тодоров Илиев, землище с. Гаганица;

20. Докладна РД-92-00-761, относно предоставяне зем. земи от ОПФ н-ци Цветко Костов Еленков, землище Берковица;

21. Докладна РД-92-00-765, относно изменение и допълнение на Наредбата за управление, стопанисване и ползване на зем.земи и гори от ОПФ;

22. Докладна РД092-00-765, относно предоставяне за ползване на мери и пасища в

землищата на територията на Община Берковица;

 КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

  19 февруари 2013 г. /вторник/ – 15.00 часа

1. Докладна РД-92-00-741, относно приемане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2012 г.;

2. Докладна РД-92-00-740, относно приемане на Бюджета за 2013 година на Община Берковица;

3. Докладна РД-92-00-767, относно приемане на Наредба за принудителното изпълнение назаповеди за премахване , поправяне, заздравяване и хигиенизиране на строежи или част от тях от администрацията на Община Берковица;

 КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

20 февруари  2013 г.. /сряда/ – 14.00 часа

1. Докладна РД-92-00-741, относно приемане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2012 г.;

2. Докладна РД-92-00-740, относно приемане на Бюджета за 2013 година на Община Берковица;

3. Докладна РД-92-00-745, относно Календар на културните и спортни мероприятия на Община Берковица за 2013;

 КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

20 февруари 2013 г.. /сряда/ – 14.00 часа

 1. Докладна РД-92-00-741, относно приемане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2012 г.;

2. Докладна РД-92-00-740, относно приемане на Бюджета за 2013 година на Община Берковица;

3. Докладна РД-92-00-766, относно кандидатстване на Община Берковица с проект „Подкрепа за изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за град Берковица ІІ” по приоритетна ос 5 „Техническа помощ”, операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР”;

4. Докладна РД-92-00-744, относно кандидатстване с проектно предложение „Подобряване на туристическата инфраструктура водеща към атракции в парк „Здравец” град Берковица – етап ІІ” към Сдружение „МИГ-Берковица и Годеч” по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

Вашият коментар