АКТУАЛНО

МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕДСТОЯЩА СЕСИЯ

СПИСBERKOVITSA-7ЪК С МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И  НА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕРКОВИЦА на  22 февруари 2013 г.

 КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

  21 февруари 2013 г. /четвъртък/, от 15.00часа

1. Докладна РД-92-00-741, относно приемане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2012 г.;

2. Докладна РД-92-00-740, относно приемане на Бюджета за 2013 година на Община Берковица;

3. Докладна РД-92-00-774, относно съгласие за продажба на гараж от Деян Димов Колев,  с идентификатор 03928.513.298.1.2 по кадастралната карта на Берковица  – група „И” ЖК „Изгрев”;

4. Докладна РД092-00-775, относно актуализация на тарифата за базисните цени за отдаване под наем на общински недвижими имоти-публична и частна общинска собственост (помещения, павилиони, терени, жилища) за 1м2;

5. Докладна РД-92-00-776, относно отдаване под наем на част от имоти;

6. Докладна РД-92-00-777, относно Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2012- до 31.12.2012 г.

7. Докладна РД-92-00-766, относно кандидатстване на Община Берковица с проект „Подкрепа за изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за град Берковица ІІ” по приоритетна ос 5 „Техническа помощ”, операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР”;

8. Докладна РД-92-00-762, относно приемане на Годишния доклад за дейността по вътрешен одит на Община Берковица за 2012 година и съгласуване на Годишния план за дейността на Отдел вътрешен одит през 2013 година;

9. Докладна РД-92-00-778, относно съгласие за придобиване безвъзмездно право на собственост на ПИ 03928.100.30 и ПИ 03928.100.32, местност „Голямо мочурище”, землище гр. Берковица;

10. Докладна РД-92-00-781, относно съгласие от ОбС-Берковица, да придобие безвъзмездно право на собственост на имоти , защитена местност „Калето”, землище Берковица.

10. Докладна РД-92-00-779, относно предложение за вземане  на решение за отписване от Верка Борисова Николова и Румен Замфиров Иванов на задължения за периодични плащания на бивши наематели на имоти – собственост на Община Берковица;

 КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

21 февруари 2013 г./четвъртък/, от 16.30 часа

 1. Докладна РД-92-00-741, относно приемане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2012 г.;

2. Докладна РД-92-00-740, относно приемане на Бюджета за 2013 година на Община Берковица;

3. Докладна РД-92-00-773, относно одобряване на бюджетната прогноза 2014-2016 г. на Община Берковица;

4. Докладна РД-92-00-762, относно Приемане на Годишния доклад за дейносттапо вътрешен одит на Община Берковица за 2012 година и съгласуване на Годишния план за дейността на Отдел вътрешен одит през 2013 година;

5. Докладна РД-92-00-746, относно финансова подкрепа на Осмия международен турнир по спортни танци „Монтана Опен 2013”;

6. Докладна РД-92-00-779, относно предложение за вземане  на решение за отписване от Верка Борисова Николова и Румен Замфиров Иванов на задължения за периодични плащания на бивши наематели на имоти – собственост на Община Берковица;

7. Докладна РД-92-00-772 от Емилиян Валентинов Иванов, относно отпускане на еднократна помощ;

8. Молба РД-92-00-739 от Венцислав Воденичаров, относно отпускане на еднократна помощ;

9. Заявления РД-92-00-768 от Георгия Макавеева Митова, относно отпускане на еднократна помощ;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ

21 февруари 2013 г./четвъртък/ – 17.30 часа

1. Докладна РД-92-00-741, относно приемане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2012 г.;

2. Докладна РД-92-00-740, относно приемане на Бюджета за 2013 година на Община Берковица;

3. Докладна РД-92-00-771, относно провеждане на конкурс за управител на МБАЛ-Берковица” ЕООД;

4. Докладна РД-92-00-738, относно приемане на актуален учредителен акт /Дружествен акт/ на „МБАЛ-Берковица” ЕООД;

5. Докладна РД-92-00-767, относно приемане на Наредба за принудителното изпълнение назаповеди за премахване , поправяне, заздравяване и хигиенизиране на строежи или част от тях от администрацията на Община Берковица;

6. Докладна РД-92-00-743, относно създаване на нова локализационна единица на територията на град Берковица /Промишлена зона/ и включването и в класификатора на пътните артерии на Република България;

7. Докладна РД-92-00-765, относно изменение и допълнение на Наредбата за управление, стопанисване и ползване на зем.земи и гори от ОПФ;

8. Докладна РД092-00-765, относно предоставяне за ползване на мери и пасища в

землищата на територията на Община Берковица;

 КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

19 февруари 2013 г. /вторник/, от 13.30 часа

 1. Докладна РД-92-00-741, относно приемане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2012 г.;

2. Докладна РД-92-00-740, относно приемане на Бюджета за 2013 година на Община Берковица;

3. Докладна РД-92-00-771, относно провеждане на конкурс за управител на МБАЛ-Берковица” ЕООД;

4. Докладна РД-92-00-772 от Емилиян Валентинов Иванов, относно отпускане на еднократна помощ;

5. Молба РД-92-00-739 от Венцислав Воденичаров, относно отпускане на еднократна помощ;

6. Заявления РД-92-00-768 от Георгия Макавеева Митова, относно отпускане на еднократна помощ;

 КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ

20 февруари 2013 г. /сряда/ –  16.00 часа

 1. Докладна РД-92-00-741, относно приемане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2012 г.;

2. Докладна РД-92-00-740, относно приемане на Бюджета за 2013 година на Община Берковица;

3. Докладна РД-92-00-769, относно приеманена Отчет за изпълнение на Програма за развитие на Туризма в Община Берковица през 2012 година;

4. Докладна РД-92-00-770, относно приемане на Програма за развитие на туризма в Община Берковица през 2013 г.;

5. Докладна РД-92-00-744, относно кандидатстване с проектно предложение „Подобряване на туристическата инфраструктура водеща към атракции в парк „Здравец” град Берковица – етап ІІ” към Сдружение „МИГ-Берковица и Годеч” по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

6. Докладна РД-92-00-747, относно предоставяне зем. земи от ОПФ н-ци Трифон Костов Лазаров, землище с. Замфирово;

7. Докладна РД-92-00-748, относно предоставяне зем. земи от ОПФ н-ци Богдана Илиева Тодорова, землища Рашовица,  землище Бокиловци, землище Песочница;

8. Докладна РД-92-00-749, относно предоставяне зем. земи от ОПФ н-ци Трифон Костов Лазаров, землище с. Замфирово;

7. Докладна РД-92-00-750, относно предоставяне зем. земи от ОПФ н-ци Георги Тодоров Игнатов, землище с. Замфирово;

9. Докладна РД-92-00-751, относно предоставяне зем. земи от ОПФ н-ци Стефан Иванов Костенски, землище с. Гаганица;

10. Докладна РД-92-00-752, относно предоставяне зем. земи от ОПФ н-ци Илия Ангелов Митков, землище с. Бързия;

11. Докладна РД-92-00-753, относно предоставяне зем. земи от ОПФ н-ци Трендафил Цветков Първанов, зеблище с. Замфирово;

12. Докладна РД-92-00-754, относно предоставяне зем. земи от ОПФ н-ци Тодор Дамянов Ангелов, землище с. Замфирово;

13. Докладна РД-92-00-755, относно предоставяне зем. земи от ОПФ н-ци Георги Тодоров Кирков, землище с. Гаганица;

14. Докладна РД-92-00-756, относно предоставяне зем. земи от ОПФ н-ци Генко Димитров Богданов, землище с. Замфирово;

15. Докладна РД-92-00-757, относно предоставяне зем. земи от ОПФ н-ци Петър Йорданов Алексов, землище с. Гаганица;

16. Докладна РД-92-00-758, относно предоставяне зем. земи от ОПФ н-ци Петър Методиев Николов, землище с. Замфирово;

17. Докладна РД-92-00-759, относно предоставяне зем. земи от ОПФ н-ци Иван Лазаров Петров, землище с. Гаганица;

18. Докладна РД-92-00-760, относно предоставяне зем. земи от ОПФ н-ци Йордан Иванов Костенски, землище с. Гаганица;

19. Докладна РД-92-00-761, относно предоставяне зем. земи от ОПФ н-ци Димитър Тодоров Илиев, землище с. Гаганица;

20. Докладна РД-92-00-761, относно предоставяне зем. земи от ОПФ н-ци Цветко Костов Еленков, землище Берковица;

21. Докладна РД-92-00-765, относно изменение и допълнение на Наредбата за управление, стопанисване и ползване на зем.земи и гори от ОПФ;

22. Докладна РД092-00-765, относно предоставяне за ползване на мери и пасища в

землищата на територията на Община Берковица;

 КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

  19 февруари 2013 г. /вторник/ – 15.00 часа

1. Докладна РД-92-00-741, относно приемане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2012 г.;

2. Докладна РД-92-00-740, относно приемане на Бюджета за 2013 година на Община Берковица;

3. Докладна РД-92-00-767, относно приемане на Наредба за принудителното изпълнение назаповеди за премахване , поправяне, заздравяване и хигиенизиране на строежи или част от тях от администрацията на Община Берковица;

 КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

20 февруари  2013 г.. /сряда/ – 14.00 часа

1. Докладна РД-92-00-741, относно приемане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2012 г.;

2. Докладна РД-92-00-740, относно приемане на Бюджета за 2013 година на Община Берковица;

3. Докладна РД-92-00-745, относно Календар на културните и спортни мероприятия на Община Берковица за 2013;

 КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА

20 февруари 2013 г.. /сряда/ – 14.00 часа

 1. Докладна РД-92-00-741, относно приемане на Отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Берковица за 2012 г.;

2. Докладна РД-92-00-740, относно приемане на Бюджета за 2013 година на Община Берковица;

3. Докладна РД-92-00-766, относно кандидатстване на Община Берковица с проект „Подкрепа за изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за град Берковица ІІ” по приоритетна ос 5 „Техническа помощ”, операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР”;

4. Докладна РД-92-00-744, относно кандидатстване с проектно предложение „Подобряване на туристическата инфраструктура водеща към атракции в парк „Здравец” град Берковица – етап ІІ” към Сдружение „МИГ-Берковица и Годеч” по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕНа основание чл. 5 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Кмет на Община Берковица (63) Културен център "Йордан Радичков" (11) МИГ Берковица и Годеч (29) НЧ "Иван Вазов - 1872" (14) ОП Региони в растеж (18) Образование (41) Община Берковица (624) Общинска администрация-Берковица (102) Общински съвет-Берковица (38) Обява (37) Природни забележителности (21) Проект енергийна ефективност (12) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (18) берковската духова музика (10) вик берковица (18) дневен ред (19) заповед (15) заповеди на кмета (23) избори (19) изложба (10) кмет община берковица (22) конкурс (13) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (27) общинска администрация (56) обява община берковица (12) обявление (88) обявление отдел СУТ (32) отдел строителство (23) подробен устройствен план (16) поздравителен адрес (24) проект (15) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (16) социални дейности (14) социални услуги (15) спорт (12) спортни клубове (11) съобщение (20) туризъм (32) уведомление (16) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.