Актуални Новини, Новини

МАТЕРИАЛИ ЗА СЕСИЯ НА 28 юли 2017г.

111КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
   26 юли 2017 г. /сряда/  – 15.00 часа

1.Докладна РД-92-00-1501, относно прехвърляне за ползване на автобус от II ОУ „Христо Смирненски“ на Общинско мероприятие „Комунални дейности“ – Берковица поради отпаднала необходимост и липса на финансови средства за неговата поддръжка;
2.Докладна РД-92-00-1502, относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.138, нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Лале;
3.Докладна РД-92-00-1503, относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.515.136, нахождащ се в гр. Берковица, кв. Раковица, ул. Лале №64;
4.Докладна РД-92-00-1504, относно продажба на ПИ с идентификатор 03928.210.182, нахождащ се в гр. Берковица, местност „Бабачов дол“;
5.Докладна РД-92-00-1505, относно продажба на Имот № 025048, нахождащ се в землището на с. Мездрея, местност „Сиринярското“, Община Берковица;
6.Докладна РД-92-00-1506, относно продажба на Имот № 025051, нахождащ се в землището на с. Мездрея, местност „ Сиринярското“, Община Берковица;
7.Докладна РД-92-00-1507, относно отмяна на Решение №172 от Протокол №12/26.02.2016 година на Общински съвет – Берковица;
8.Докладна РД-92-00-1508, относно процедура пред Комисията за енергийно и водно регулиране по заявление за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружество „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД, като ВиК оператор за периода 2017 – 2021г. и заявление за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги от общинското дружество „Водоснабдяване и канализация Берковица“ ЕООД;
9.Докладна РД-92-00-1511, относно предложение за провеждане на тренировки на Градския стадион от гостуващ футболен клуб „Пъстренец /Долно Белотинци/“;
10.Докладна РД-92-00-1512, относно отдаване на земи от ОПФ, с изключение на пасища, мерите и ливадите, под наем или аренда, чрез търг или конкурс, за стопанската 2017/2018 година и определяне на началната тръжна цена на размера на годишния наем;
11.Докладна РД-92-00-1517, относно отмяна на Решение №843 от Протокол №48/30.06.2017 година;
12. Докладна РД-92-00-1518, относно продажба на ПИ с идентификатор 07510.301.444, нахождащ се в с. Бързия;
13.Докладна РД-92-00-1521, относно предложение за промяна на собствеността от публична държавна в публично общинска на участък от републикански път II-81 „о.п. София-Берковица-Монтана“;

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
 26 юли 2017 г. /сряда/ – 17.15 часа

1.Докладна РД-92-00-1509, относно приемане за сведение на Одитен доклад за извършен вътрешен одит на дейността на Център за обществена подкрепа, гр. Берковица;
2.Докладна РД-92-00-1510, относно приемане за сведение на Одитен доклад на финансово-счетоводната дейност на „МБАЛ БЕРКОВИЦА“ ЕООД, гр. Берковица;
3.Докладна РД-92-00-1513, относно ползване на средства като временен безлихвен заем от набирателната сметка на Община Берковица;
4.Докладна РД-92-00-1515, относно писмен отчет за получените командировъчни пари за второто тримесечие на 2017 година на Председателя на Общински съвет – Берковица;
5.Докладна РД-92-00-1520, относно корекция на капиталови разходи за 2017г.;
6.Докладна РД-92-00-1524, относно промяна на Решение №335 от Протокол №22/20.05.2016 г. и Решение №739 от Протокол №44/31.03.2017 г.
7.Заявление РД-92-00-1486 от Ирина Петрова Костова, гр. Берковица, относно отпускане на еднократна финансова помощ;
8.Заявление РД-92-00-1514 от Надя Георгиева Найденова, с. Боровци, относно отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на дъщеря й Гергана Венциславова Тимова;

КОМИСИЯ ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ
 25 юли 2017 г. /вторник/ – 14.30 часа

1.Докладна РД-92-00-1523, относно промяна в състава на Временната комисия по символиката;
2.Докладна РД-92-00-1524, относно приеманe Отчет за работата на Общински съвет – Берковица за периода от месец януари 2017 година до 30 юни 2017 година;
3.Жалба РД-92-00-1500 от граждани на гр. Берковица, живеещи в близост до хотел „Гелов“, относно силен шум от музика в лятната градина;

КОМИСИЯ  ПО ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ
27 юли 2017 г. /четвъртък/  –  16.00 часа

1.Докладна РД-92-00-1491, относно безвъзмездно предоставяне на дървесина за нуждите на общински поделения на територията на Община Берковица;
2.Докладна РД-92-00-1505, относно продажба на Имот № 025048, нахождащ се в землището на с. Мездрея, местност „Сиринярското“, Община Берковица;
3.Докладна РД-92-00-1506, относно продажба на Имот № 025051, нахождащ се в землището на с. Мездрея, местност „ Сиринярското“, Община Берковица;
4.Докладна РД-92-00-1512, относно отдаване на земи от ОПФ, с изключение на пасища, мерите и ливадите, под наем или аренда, чрез търг или конкурс, за стопанската 2017/2018 година и определяне на началната тръжна цена на размера на годишния наем;
5.Докладна РД-92-00-1492, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Димитър Давидков Тодоров в землището на с. Боровци;
6.Докладна РД-92-00-1493, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Малена Рангелова Ценова в землището на с. Боровци;
7.Докладна РД-92-00-1494, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Филон Рангелов Христов в землището на с. Боровци;
8.Докладна РД-92-00-1495, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Цветко Цветков Тимов в землището на с. Боровци;
9.Докладна РД-92-00-1496, относно предоставяне на земи от ОПФ на наследници на Мано Ангелов Митков в землището на с. Бързия;

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
25 юли 2017  /вторник/  –  13.30 часа

1.Докладна РД-92-00-1482(3), относно приемане Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания гр. Берщковица за 2016 г.;
2.Заявление РД-92-00-1486 от Ирина Петрова Костова, гр. Берковица, относно отпускане на еднократна финансова помощ;
3.Заявление РД-92-00-1514 от Надя Георгиева Найденова, с. Боровци, относно отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на дъщеря й Гергана Венциславова Тимова;

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА
27 юли 2017 г. /четвъртък/  –  14.00 часа

1.Докладна РД-92-00-1499, относно информация за приключване на учебната 2016/2017 г. в Община Берковица, проблеми и мерки за тяхното решаване за успешното провеждане на учебния процес през новата 20147/2018 г.
2.Докладна РД-92-00-1497, относно предложение за включване на Второ основно училище „Христо Смирненски“, гр. Берковица в Списъка на средищните училища;
3.Докладна РД-92-00-1498, относно предложение за включване на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Замфирово, Община Берковица в Списъка на защитените училища;
4.Докладна РД-92-00-1501, относно прехвърляне за ползване на автобус от II ОУ „Христо Смирненски“ на Общинско мероприятие „Комунални дейности“ – Берковица поради отпаднала необходимост и липса на финансови средства за неговата поддръжка;

КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО
27 юли 2017 г. /четвъртък/  –  17.00 часа

1.Докладна РД-92-00-1519, относно одобряване на ПУП за улична регулация на ул. Заряница, ул. Здравец и други в кв. Заряница, гр. Берковица;
2.Докладна РД-92-00-1522, относно процедиране на ПУП за кв. 199, ПИ 03928.512.11, гр. Берковица, след представено мотивационо предложение;

КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА, СОЦИАЛНА, ЕТНИЧЕСКА И ДЕМОГРАФСКА ИНТЕГРАЦИЯ И ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА
26 юли 2017 г. /сряда/ – 16.30 часа
/няма заседание/