Актуални Новини, Новини

МЕРКИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА СОЦИАЛНО-ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ И КУЛТУРА ЗА БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА ВЪВ ВРЪЗКА С 29 ЮНИ – ДЕНЯТ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

Във връзка с изпълнение на План-програмата за безопасност на движението по пътищата (БДП) на областно ниво за 2020 г., по-конкретно тематично направление 2 Поведение на участниците в движението по пътищата, мярка „Подготовка и провеждане на обучителни, образователни, информационни и популяризиращи инициативи за опазване живота и здравето на хората в пътното движение на областно и общинско ниво“, Ви информираме, че Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) подготви тематични визуализационни материали с акцент върху някои от основните аспекти от безопасното поведение на пътя – поставяне на обезопасителни колани, безопасно придвижване на пешеходци, недопускане на разсейване от мобилни телефони и спазване на допустимата скорост на движение.

Акцентира се, че динамиката на пътнотранспортните произшествия показва устойчива тенденция към особена критичност на летните месеци (юли и август), с повишен брой на пътуващите с цел почивка в границите на страната и увеличен транзитен трафик. Всяка една инициатива в посока формиране на социално-отговорно поведение и култура за безопасно движение по пътищата за особена подходяща, когато е планирана непосредствено преди летните ваканционни пътувания.

Безопасността на движението по пътищата е споделена отговорност на цялото общество и само чрез съвместна работа можем да постигнем желаните устойчиви резултати за намаляване на пътнотранспортния травматизъм.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4