Актуални Новини

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Берковица

УВЕДОМЯВА

че в сила са нови правила, регламентиращи вечерния час за малолетните и непълнолетните, както и размера на глобите и имуществените санкции за нарушителите. С Решение №653 от Протокол №27 от 26.07.2013г. чл.6 и чл.29 от Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на Община Берковица са изменени както следва:

 

Чл.6 (1) Забранява се посещението на лица, ненавършили 18 години в зали за хазартни игри и заведения с еротични програми.

(2) Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи  за дете, са длъжни да го придружават на обществени места след 20.00 часа, ако детето не е навършило 14 години и съответно след 22.00 часа, ако детето е навършило 14 години, но не е навършило 18 години.

(3) Ако родителят, настойникът, попечителят или другото лице, което полага грижи за дете, навършило 14 години, но ненавършило 18 години, са в невъзможност да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22.00 часа. Качеството на придружителя се удостоверява със саморъчно написана и подписана декларация от родителя на детето, която включва: трите имена на родителя, телефон за връзка,  имената на придружителя, в каква връзка е той с детето /роднинска, съседска, приятелска, т.н./, датата за придружаване, целта, както и друга информация, която би била от значение по случая.

(4) На собствениците или наемателите, които организират дискотеки за лица до 18 години, се забранява по време на провеждането им да сервират алкохол и цигари на лица до 18-годишна възраст и се задължават:

а/ да регистрират в Общинска администрация гр. Берковица и РУ „Полиция“ гр. Берковица дните и часовете за провеждане на дискотеки за лица до 18-годишна възраст;

б/ при допускане на две нарушение на обществения ред в заведенията, констатирани по реда на тази наредба, собствениците, наемателите и ползвателите на търговски обекти и заведения за хранене и развлечения са длъжни да осигурят охрана от 22.00 часа до края на работното време;

в/ да контролират и силата на озвучителните уредби и оркестри.

 

Чл. 29(1) Който родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи  за дете, наруши чл.6, ал.2 и ал.3, се наказва с глоба или имуществена санкция от 300 до 500 лева, а при повторно нарушение – с глоба или имуществена санкция от 500 до 1000 лв.

(2) Който допусне от 22.00 ч. до 06.00 часа дете в управляван от него търговски обект в нарушение на чл.6, ал.2 и ал.3, се наказва с глоба или имуществена санкция от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – с глоба или имуществена санкция от 5000 до 8000 лв.

(3) Който продава алкохолни напитки или тютюневи изделия на деца, се наказва с глоба или имуществена санкция от 2000 до 4000 лв., ако не подлежи на по-тежко административно наказание по специален закон или деянието не съставлява престъпление. При повторно нарушение се предприемат принудителни мерки за временно спиране на дейността за определен срок, но не по-дълъг от една година.

(4) Нарушенията по чл.6 се установяват с акт на полицейските органи, а наказателното постановление се издава от директора на областната дирекция на Министерство на вътрешните работи или от оправомощено от него длъжностно лице.

Приложение: Примерен образец на декларация по чл.6, ал.3 НОПОРСТОБ