Актуални Новини

МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЗАПОЧНА СРЕЩИ С РЪКОВОДСТВАТА НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

111Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните, чиито председател е зам. кметът Гергана Антонова започна срещи с ръководствата на училищата в Община Берковица. Целта е изследване и събиране на информация за състоянието и причините за противообществените прояви и статусни нарушения на малолетни и непълнолетни. Това ще даде възможност на комисията да оптимизира междуинституционалната дейност по противодействие и превенция на детската престъпност, както и да планира бъдещи мерки и инициативи за осъществяване на по ефективна превантивна и корекционна дейност. За целта в училищата е пусната анкетна карта, а на класните ръководители на 1-4 клас са предоставени наръчници „Агресия в начална училищна възраст. Стратегия за овладяване и преобразуване в помощ на педагога“. Наръчникът е ориентир за учителите в разбирането на детското поведение в 1-4 клас, с оглед проявите на агресия.

Вашият коментар