Актуални Новини

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

MИГ- БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

ПОКАНА за провеждане на Общо събрание

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ, на основание чл. 26 от ЗНЮЛЦ и чл. 16 от Устава на Сдружението свиква Общо Събрание на 27.11.2019 г. от 16:30 часа в гр. Берковица, Заседателна зала на община Берковица, при следния дневен ред:

  1. Отчет на работата на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” до момента;
  2. Прием на нови и освобождаване на стари членове;
  3. Приемане на промени в Управителния съвет на Сдружението;
  4. Избор на Председател на Управителния съвет;
  5. Разни.

От 20.11.2019 г., членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за ОС в офиса на МИГ- Берковица и Годеч, намиращ се в гр. Берковица, ул. ,,д-р Иван Панов” № 1.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

 

Каним всички членове да участват в Общото събрание.