Актуални Новини

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА- Берковица и Годеч

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ MИГ- БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” 

ПОКАНА за провеждане на редовно Общо събрание

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА- Берковица и Годеч, на основание чл. 26 от ЗНЮЛЦ и чл. 16 от Устава на Сдружението свиква редовно Общо Събрание на 19.04.2017 г. от 15:00 часа в гр. Берковица, Заседателна зала на община Берковица, при следния дневен ред:

  1. Приемане на Годишен доклад за дейността на Сдружението през 2016 г.;
  2. Приемане на годишен финансов отчет за 2016 г.;
  3. Приемане на план за дейността и бюджет на Сдружението за 2017 г.;
  4. Вземане на решение за членство в Асоциация Национална Лидер Мрежа.
  5. Прием на нови членове и освобождаване на стари членове;
  6. Разни;

От 10.04.2017 г. членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за ОС всеки работен ден от 08:30 до 10:30 часа в офиса на МИГ- Берковица и Годеч, намиращ се в гр. Берковица, ул. „Д-р Иван Панов” № 1.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

 Каним всички членове да участват в Общото събрание.

 

Председател на УС:

/ инж.Милчо Доцов /