Актуални Новини

МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МАЛКИ ПРОЕКТИ в рамките на ПРОГРАМА „ПАРТНЬОРИ ЗА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА“ на Българския младежки Червен кръст финансирана от ФОНДАЦИЯ „ВЕЛУКС“

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 2013 г.

Краен срок за кандидатстване: 10 февруари 2013 г.

Механизмът за финансиране на малки проекти е част от 3-годишна програма „Партньори за социална промяна“ на Българския младежки Червен кръст, финансирана от фондация „Велукс“. Механизмът ще има три кръга, съответно през трите години на програмата – 2013, 2014 и 2015 г.

1. Описание и цели на механизма:

По своята същност, механизмът за финансиране на малки проекти представлява безвъзмездна финансова помощ и е отворен за активни групи млади хора, които се интересуват от проблемите на своята общност и мястото, където живеят и желаят да участват в тяхното решаване.

Механизмът за финансиране на малки проекти има две цели:

• да насърчава гражданската активност на млади хора (ученици и/или студенти), като инициатори и активни участници в решаването на местни проблеми, които ги вълнуват;
• да допринася за подобряване състоянието на определена група уязвими хора, като подкрепя инициативи, които спомагат за решаването на конкретни проблеми или специфични нужди, които са от значение за местната общност.

2. Кой може да кандидатства:

В първия кръг на механизма могат да кандидатстват:

1) Неформални групи от поне 5 млади хора (ученици, студенти или работещи младежи) на възраст от 14- до 25-годишна възраст. Задължително изискване е в групата да са включени поне 2-ма настоящи доброволци на БМЧК, които да участват в екипа на проекта. Ако първоначално няма такива… намерете ги. Някъде около вас трябва да има клуб на БМЧК.
2) Клубове на БМЧК.
3) Клубове от приятели на БМЧК (деца на възраст под 14 години), които имат избран пълнолетен ментор – човек, свързан с БЧК или учител. При подаване на кандидатурата групата трябва да приложи писмо за намерения от ментора относно желанието му за подкрепа и ангажиментите му при осъществяването на проекта.
Забележка! Всеки клуб или неформална група може да кандидатства само с един проект.

Очаква се представените проектни идеи да:

• представляват инициативи, които са от значение за местната общност и са насочени към решаване на конкретен проблем;
• съдействат за повишаване на социалната ангажираност на младите хора за разрешаване на специфични проблеми в общността;
• са замислени и изпълнявани от активна група млади хора с подкрепата на червенокръстка структура на областно или общинско ниво;
• съответстват на приоритетите, описани в ръководството за кандидатстване или, по изключение, друга, свързана с мисията на БМЧК тема;
• се ръководят от фундаменталните принципи на Международното Червенокръстко движение.

3. Финансиране на проектите и видове разходи:

Размерът на безвъзмездното финансиране на малките проекти може да бъде от 500 до 1500 евро, т.е. между 975 лв. и 2925 лв.

Не се изисква осигуряването на собствен финансов принос.

Насърчава се включването на собствен нефинансов принос, който следва да се планира така, че да обезпечава дейностите по проекта по време на изпълнението му. Не се допуска остойностяването на включения принос в натура (дарения, стоки, услуги или положен доброволен труд).

Допустими са всички разходи, свързани с прякото осъществяване на проектната идея. Разходите за комуникация (телефонни разговори), но те не трябва да надвишават 50 лв. за целия срок на проекта.

При невъзможност да бъдат осигурени безвъзмездно определени стоки или услуги, възможни са и следните специфични разходи:
• Хонорари за наемане на специалисти със специфична експертиза, като сумата не трябва да надвишава 10% от общата стойност на проекта;
• Наем на специализирана техника за срока на проекта в размер до 10% от общия бюджет;

Не се предоставя финансиране за:
• Административни разходи (заплати на координатор, счетоводител или други платени длъжности);
• Разходи по предварителната подготовка на проекта;
• Закупуване на техника и офис обзавеждане;
• Строителни и ремонтни дейности;
• Разходи за провеждане на еднократни събития, кампании, обучения и други, освен ако не са обоснована съществена част от дейностите по проекта;
• Отпускане на индивидуални стипендии;
• Операции и лечение;
• Политическа дейност;
• Хуманитарни помощи.

4. Времеви график:

Механизмът за малки проекти ще бъде отворен за кандидатстване от 1 януари 2013 г. до 10 февруари 2013 г.

Крайният срок за кандидатстване е 10 февруари 2013 г.

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени до 15 март 2013 г.

Финансовите средства за изпълнение на проектите ще бъдат преведени в пълен размер до 31 март 2013 г. по банкова сметка на съответната областна организация на БЧК.

Проектите могат да имат продължителност не повече от 5 месеца (април-август 2013 г.) . Проектните дейности трябва да започнат на 1 април 2013 г. и да продължат не по-късно от 31 август 2013 г.

5. Начин на кандидатстване:

Кандидатства се с Формуляр за кандидатстване, който може да бъде изтеглен от интернет страницата накрая на тази публикация. Формулярът за кандидатстване се изпраща като прикачен файло (doc, docx или pdf) на ел.поща a.izvorska@redcross.bg, на вниманието на Ана Изворска, Координатор на програма „Партньори за социална промяна“.

6. Оценка на проектните предложения:

Оценката и избора на проектните предложения става на два етапа:

Първи етап: Оценка за съответствие с техническите критерии. Проектни предложения, които не отговарят на техническите изисквания се отхвърлят и не подлежат на качествена оценка.

Втори етап: Качествена оценка от независими оценители, определени от БМЧК, които разглеждат постъпилите кандидатури и дават своите препоръки за финансиране. Окончателното решение за финансиране на конкретните проектни предложения взема Комисията по проекти с вътрешно и международно финансиране на БЧК в рамките на един месец от изтичане на крайния срок за кандидатстване.

Резултатите от селекцията ще бъдат публикувани на интернет страницата на БМЧК след приключване на оценката.

За да получите помош при планирането на проектите, обърнете се към Областния съвет на БЧК във Вашата област. Там има специално обучени хора, които могат да ви помогнат.

https://www.redcross.bg/contacts/contact2.html

Вашият коментар