Актуални Новини

МИГ – БЕРКОВИЦА – ГОДЕЧ

На 20 декември 2016 г. се проведе заседание на УС на Сдружение „МИГ- Берковица и Годеч”.  Приета бе индикативната годишна работна програма за прием на проекти за 2017 г. по СВОМР на МИГ – Берковица и Годеч. През месец март 2017 година ще бъде обявена първата процедура за прием на проекти. Подробна информация може да се намери на интернет страницата на Миг – Берковица и Годеч:  http://www.mig-bg.org/

Индикативен график за приемите по съответните мерки от стратегията за ВОМР за 2017 г.