Актуални Новини, Новини

МИГ – Берковица и Годеч кани всички жители на общините Берковица и Годеч да присъстват на информационни срещи

МИГ – Берковица и Годеч кани всички жители на общините Берковица и Годеч да присъстват на информационни срещи за Популяризиране на възможностите за кандидатстване по мерките от стратегията за местно развитие на територията за МИГ – Берковица и Годеч.

Участниците ще се запознаят с цели, приоритети, мерки и териториален обхват на Стратегията за местно развитие, както и планираните дейности на МИГ – Берковица и Годеч за 2012 година.

О Б Я В А

По време на срещите ще бъде представен екипа на МИГ – Берковица и Годеч и ролята му в процеса на реализиране на Стратегията за местно развитие.

Информационните срещи ще се проведат във всяка община както следва:

дата

час

населено място

1

13.08.2012г.

10:00

с. Замфирово

2

13.08.2012г.

14:00

с. Бокиловци

3

14.08.2012г.

10:00

с. Ягодово

4

15.08.2012г.

10:00

гр. Годеч

5

15.08.2012г.

13:00

с. Шума

6

15.08.2012г.

16:00

с. Гинци

7

16.08.2012г.

10:00

с. Бързия

8

17.08.2012г.

10:00

гр. Берковица

Заседателна зала на община Берковица

Мерките, по които може да кандидатствате с проект към „МИГ- Берковица и Годеч” са:

  • 121 „Модернизиране на земеделските стопанства
  • 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
  • 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”
  • 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”
  • 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”
  • 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия”
  • 313 „Насърчаване на туристически дейности”
  • 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони”
  • 322 „Обновяване и развитие на населените места”

Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч” стартира изпълнението на Стратегия за местно развитие по договор № РД50-86/13.06.2012 г. с Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция. Финансовата помощ е в размер на 3 895 000 лв.

Безвъзмездната помощ е предоставена по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие” и мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007- 2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Вашият коментар