Актуални Новини

МИГ-Берковица и Годеч разработи анализи по Проект № BG05SFOP001-2.009-0131, с наименование „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, управление и мониторинг на местната политика за развитие на туризма на територията на общини Берковица и Годеч“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

знамеПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ОТГОВОРНИТЕ ЗВЕНА 3ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА И КОНСУЛТАТИВНИТЕ СЪВЕТИ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ТУРИЗМА

ПРОУЧВАНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ В БЪЛГАРИЯ В ПРОВЕЖДАНИ МЕСТНИ ПОЛИТИКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА, КОИТО ДА НАМЕРЯТ ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИ БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ

123ПРОУЧВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО И МЕХАНИЗМИТЕ НА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В ПРОВЕЖДАНАТА ДО СЕГА ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНИ БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ И АНАЛИЗ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ТЯХНАТА ГОТОВНОСТ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ