Актуални Новини

МИГ-Берковица и Годеч разработи модел по Проект № BG05SFOP001-2.009-0131, с наименование „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, управление и мониторинг на местната политика за развитие на туризма на територията на общини Берковица и Годеч“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

lзнамеМодел за включване на гражданското общество, който следва да 3създава условия и предпоставки за по-широко и ефективно включване на гражданите и организациите в процеса на изработването, обсъждането и приемането на общинските решения и 123политики в областта на туризма на територията на общини Берковица и Годеч