Актуални Новини

“МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

mig-150x147ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„MИГ- БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

ПОКАНА за провеждане на Общо събрание

Уважаеми Дами и Господа,

Управителният съвет на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”, на основание чл. 26 от ЗНЮЛЦ и чл. 16 от Устава на Сдружението свиква Общо Събрание на 14.12.2015 г. от 16:30 часа в гр. Берковица, Заседателна зала на община Берковица, при следния дневен ред:

1. Отчет на работата на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” до момента;
2. Освобождаване от отговорност на Управителния съвет;
3. Избор на нов Управителен съвет;
4. Избор на Председател на Управителния съвет;
5. Обсъждане насоките за работа на Сдружението;
6. Разни;

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

Каним всички членове да участват в Общото събрание.

12.11.2015 г. Димитранка Каменова
Председател на УС