Актуални Новини

“МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„MИГ- БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

ПОКАНА за провеждане на Общо събрание

Уважаеми Дами и Господа,

Управителният съвет на „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”, на основание чл. 26 от ЗНЮЛЦ и чл. 16 от Устава на Сдружението свиква Общо Събрание на 25.08.2015 г. от 16:00 часа в гр. Берковица, Заседателна зала на община Берковица, при следния дневен ред:

1. Взимане на решение за съгласие за реализиране на проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” по Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и определяне на партньорите по проекта.
2. Разни;

Членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за ОС всеки работен ден от 08:30 до 12:00 часа в офиса на МИГ- Берковица и Годеч, намиращ се в гр. Берковица, пл. ,,Йордан Радичков” № 4.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.
Каним всички членове да участват в Общото събрание.

24.07.2015 г.      Димитранка Каменова
Председател на УС