Община Берковица, Обяви

“МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

mig-150x147Обява за работа

Сдружение Местна Инициативна Група – Берковица и Годеч обявява свободно работно място / по заместване на отсъстващ служител / за следната длъжност:

Технически асистент

            Изисквания за заемане на длъжността:

            Образование: Висше; Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

 

            Професионални изисквания:

  • Общ професионален стаж най-малко 2 години;
  • Наличие на умения в областта на работата с проектни документи, воденето на кореспонденция и архивирането;
  • Отлична компютърна грамотност.

Специфични изисквания:

  • Да познава ПРСР, Подходът ЛИДЕР и техните изисквания;
  • Да притежава знания и умения, необходими за реализацията на Стратегията за местно развитие;
  • Да познава мерките залегнали в СМР;
  • Да познава, да ползва и да работи компетентно с проектната документация;
  • Да умее да разработва информационни, обучителни и презентационни материали.

Кандидатите да представят следните документи:

1. Писмено заявление в свободен текст

2. Автобиография / европейски формат- CV/

3. Копие от документи за придобита образователно – квалификационна степен

4. Копие от документи , удостоверяващи продължителността на професионалния опит

5. Сертификати и референции

Документите се приемат в  офиса на МИГ – Берковица и Годеч –  стая 116, Общинска администрация Берковица, в запечатан плик.

Краен срок за прием на документи за кандидатстване за длъжността: до 17,00 часа на  22.02.2013 г.

След одобрение на кандидата от Министерство на земеделието и храните с избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор  на основание  чл.68 ал.1 т.3  КТ  със срок на изпитване 6 месеца.

Начална брутна заплата в срока на изпитване – 600,00 лв.                                          

Вашият коментар