АКТУАЛНО

“МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

Обява за прием на проектни предложения

по процедура BG06RDNP001-19.191 „МИГ-Берковица и Годеч“

– мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“,

финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

 1. Наименование на процедурата: BG06RDNP001-19.191 „МИГ-Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Процедурата се реализира в рамките на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица и Годеч“, във връзка с изпълнението на Споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 20142020 г., финансирана чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 1. Цели на предоставяната безвъзмездна помощ:

Подкрепа за земеделски производители и микропредприятия от територията да развият неземеделски дейности, които водят до:

 • създаване и утвърждаване на продукт, базиран на местни ресурси и иновация;
 • осигуряване на липсващи или недостатъчно развити услуги на територията в отдалечените населени места;
 • развитие на туризъм и привличане на интерес към територията;
 • осигуряване на допълнителни и стабилни доходи и създаване на нови работни места за населението.
 1. Допустими кандидати:

За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на проектното предложение са земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.

 1. Допустими дейности:

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

 • Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
 • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
 • Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
 • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 • Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.
 1. Допустими разходи:

Съгласно стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“, допустими разходи за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности, включващи:

а) Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

в) Общи разходи, свързани с разходите за буква „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Разходите по т. “в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.

Не са допустими за подпомагане текущи разходи.

Съгласно Указания за прием на проекти, одобрени със заповед № РД 09-828/04.09.2018 г. на ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г., Общи разходи са, разходите свързани:

а) с консултации;

б) хонорари за правни услуги, архитекти, инженери;

Консултациите по буква „а“ се състоят от разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии, извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи, и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта, и не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи включени в т. „а“, „б“ и „г“.

 1. Период на прием:

Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите в периода на прием с начало 30.01.2019 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 29.03.2019 г.

 

 1. Бюджет на приема:

Общия размер на разполагаемия бюджет за периода за прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“ по настоящата процедура на мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ е 935 745 (Деветстотин тридесет и пет хиляди седемстотин четиридесет и пет) лева.

 1. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:
 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 7 500,00 лева
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 150 000,00 лева

 

Финансови параметри за проектите:

Минимален размер на проект – 10 000 лв.

Максимален размер на проект – 200 000 лв.

 

 1. Критерии за подбор на проектни предложения и тяхната тежест

Постъпилите проектни предложения се оценяват в съответствие със следните критерии за подбор от одобрената стратегия за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч

Критерии за оценка Точки
Проектът предлага допълнителни туристически услуги 15
Проектът предлага нови/ иновативни за населеното място производство,  услуга или продукт или е за развитие на занаяти 20
Проектът осигурява услуги за повече от едно населени места, в т. ч. мобилни и здравни услуги 10
Проектът предлага услуги, насочени към уязвими групи от населението, възрастни хора и/или деца 5
Проектът е представен от кандидат, който не е подпомаган от МИГ 5
Проектът включва дейности, които надграждат съществуващ неземеделски бизнес и/или услуги 10
Проектът включва инвестиции в производство 10
Проектът създава заетост извън семейството и/или осигурява работни места за жени и/или за лица над 54 и/ или младежи до 29 години 15
Проектът да е представен от младежи под 40 години и/или жени и/или роми 10
Подпомагат се проектни предложения, получили не по-малко от 30 точки по критериите за оценка.

 

 1. Лица за контакт:

Латинка Симова – Изпълнителен директор – 0884 415 261;

Петя Димитрова – Експерт – 0882 517 203.

Петя Борисова – Експерт – 0882 524 339

 1. Място за достъп до подробна информация:

Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) е публикуван на интернет адреса на Сдружение „МИГ-Берковица и Годеч“: www.mig-bg.org и в ИСУН на адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

Подробна информация и пълния пакет от документи за кандидатстване са достъпни:

 • в офиса на „МИГ – Берковица и Годеч”, на адрес: гр. Берковица, ул. „Д-р Иван Панов” № 1, ет.3, офис 305;
 • в изнесено работно място в гр. Годеч, ул. „Република“ № 1, стая 302;

 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща: proektmig@abv.bg, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати.

 1. Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по процедура „МИГ-Берковица и Годеч: 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за ВОМР се подават електронно в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) в рамките на срока, определен в настоящата обявата. Проектните предложения могат да бъдат подадени от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружаващите документи чрез ИСУН 2020 с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/.

 

Обявата е изготвена на основание Решение на УС на МИГ – Берковица и Годеч по Протокол № 69/19.12.2018 г., за откриване на процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“ във връзка с чл. 62, т.4 от Наредба № 22 от 15 декември 2015 г. на МЗХГ.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Актуални Новини

С ХРАСТОРЕЗИ И МОТОРНИ РЕЗАЧКИ ЛПГ-БЕРКОВИЦА СЕ ВКЛЮЧИ В ПОЧИСТВАНЕТО НА КАЛЕТО

Ученици от  Лесотехническа професионална гимназия  се включиха в инициативата на Община Берковица за почистване на местността с туристически потенциал –

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Актуални Новини

ДЕН НА КМЕТА

Днес се проведе първа среща на Кмета на Община Берковица Радослав Найденов с кметове и кметските наместници на населените места

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Кмет на Община Берковица (71) Къща музей "Иван Вазов" (12) МБАЛ БЕРКОВИЦА (12) МИГ Берковица и Годеч (31) НЧ "Иван Вазов - 1872" (20) ОП Региони в растеж (18) Образование (41) Община Берковица (709) Общинска администрация-Берковица (106) Общински съвет-Берковица (46) Обява (43) Природни забележителности (21) Проект енергийна ефективност (12) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (20) вик берковица (27) град Берковица (35) дневен ред (21) заповед (16) заповеди на кмета (23) избори (19) изложба (13) кмет община берковица (22) конкурс (13) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (31) общинска администрация (56) обява община берковица (13) обявление (93) обявление отдел СУТ (42) отдел строителство (23) подробен устройствен план (16) поздравителен адрес (28) проект (15) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (17) социални дейности (14) социални услуги (15) спорт (12) съобщение (20) туризъм (32) уведомление (17) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.