Актуални Новини

“МИГ-БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

 Обява за прием на проектни предложения

по процедура BG06RDNP001-19.233 „МИГ-Берковица и Годеч“

– мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“,

финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

 1. Наименование на процедурата: BG06RDNP001-19.233 „МИГ-Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Процедурата се реализира в рамките на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица и Годеч“, във връзка с изпълнението на Споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., финансирана чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 1. Цели на предоставяната безвъзмездна помощ:

Цели на предоставяната помощ по мярката са:

 • Дребните и средни земеделски стопанства на територията на МИГ да разнообразят произвежданата земеделска продукция и да повишат качеството й чрез модернизиране на производствените условия и въвеждане на нови процеси и технологии за производство, съхранение и транспорт;
 • Да се повиши делът на биологично чистата земеделска продукция;
 • Опазване компонентите на околната среда;
 • Достигане/ спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и/ или подобряване на условията в земеделските стопанства.
 1. Допустими кандидати:

За подпомагане по мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“  към стратегията на МИГ-Берковица и Годеч могат да кандидатстват:

І. Земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, както и подготовка на продукцията за продажба, отговарящи на следните условия:

 1. да са регистрирани като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители;
 2. минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро;
 3. ако са юридически лица, трябва да са:

а) получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ;

б) регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия.

 1. Допустими дейности:

По мярката ще се подкрепят проекти, изпълнявани на територията на МИГ- Берковица и Годеч, включващи инвестиции в материални и нематериални активи, свързани с подобряване на цялостната дейност и конкурентоспособност на земеделските стопанства, чрез следните допустими за подпомагане дейности:

 1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; или
 2. опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци; или
 3. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или
 4. подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или
 5. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или
 6. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

 

 1. Допустими разходи:

Съгласно стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“, допустими разходи в рамките на земеделското стопанство са:

 1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство;
 2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;
 3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;
 4. разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС;
 5. закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки;
 6. разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС – за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“;
 7. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;
 8. закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта;
 9. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;
 10. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;
 11. закупуване на софтуер;
 12. за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 13. общи разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 12.

 

 1. Период на прием:

Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите в периода на прием с начало 24.04.2019 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 05.07.2019 г.

 

 1. Бюджет на приема:

Общия размер на разполагаемия бюджет за периода за прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“ по настоящата процедура на мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” е 500 000,00 (петстотин хиляди лева) лева.

 

 1. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:
 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 5 000,00 лева
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 135 000,00 лева

Финансови параметри за проектите:

Минимален размер на проект – 10 000 лв.

Максимален размер на проект – 150 000 лв.

 1. Критерии за подбор на проектни предложения и тяхната тежест
Постъпилите проектни предложения се оценяват в съответствие със следните критерии за подбор от одобрената стратегия за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч:
Критерии за ОЦЕНКА Точки
Стопанството на кандидата е с размер от 8 000 до 12 000 евро СПО 10
Проектът е за инвестиции в сектор „плодове и зеленчуци”, „животновъдство”, и/или  за производство на „етерично – маслени и медицински култури”, включително гъби 15
Проектът е за инвестиция за производство на биологични суровини и продукти или в преход към биологично производство на суровини и продукти 15
Проектът включва инвестиции за постигане изискванията на стандартите на Общността или свързани с опазване на околната среда и/ или води до подобряване на условията в земеделските стопанства 10
Проектът създава условия за съхранение на произведените собствени земеделски продукти 10
Проектът прилага иновационен подход по смисъла на подхода ВОМР 15
Проектът води до създаване на заетост 10
Проектът е представен от кандидат, който не е подпомаган от МИГ 5
Проектът води до въвеждане на нов за стопанството продукт/техника/технология 5
Проектът е представен от потенциални бенефициенти на възраст до 40 години 5
Подпомагат се проектни предложения, получили не по-малко от 30 точки по критериите за оценка.

 

 1. Лица за контакт:

Латинка Симова – Изпълнителен директор – 0884 415 261;

Петя Димитрова – Експерт – 0882 517 203.

Петя Борисова – Експерт – 0882 524 339

 

 1. Място за достъп до подробна информация:

Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) е публикуван на интернет адреса на Сдружение „МИГ-Берковица и Годеч“: www.mig-bg.org и в ИСУН на адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

 

 

Подробна информация и пълния пакет от документи за кандидатстване са достъпни :

 • в офиса на „МИГ – Берковица и Годеч”, на адрес: гр. Берковица, ул. „Д-р Иван Панов” № 1, ет.3, офис 305;
 • в изнесено работно място в гр. Годеч, ул. „Република“ № 1, стая 302;

 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща: proektmig@abv.bg, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати.

 1. Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по процедура „BG06RDNP001-19.233 „МИГ-Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за ВОМР се подават електронно в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) в рамките на срока, определен в настоящата обявата. Проектните предложения могат да бъдат подадени от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружаващите документи чрез ИСУН 2020 с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/.

 

Обявата е изготвена на основание решение на УС на МИГ – Берковица и Годеч по Протокол № 73/18.03.2019 г., за откриване на процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“ във връзка с чл. 62, т.4 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. на МЗХГ.