Актуални Новини

“МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

На 15.08.2013г. „МИГ- Берковица и Годеч” подписа  два договора  за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1,,Прилагане на стратегии за местно развитие” от ПРСР 2007-2013г. Единият договор е с фирма ,,Ардис 2006” ЕООД гр. Годеч. Проектът е по мярка 121 за закупуване на Трактор Lambordghini R3 105 DT-102 к.с. и на Дискова брана Раломекс 3.0. Безвъзмездната финансова помощ е  50% от одобрените и реално извършени  от ползвателя разходи и е в размер на 46 899,00 лева.

Другият договор е с фирма  ,,Коди Д ” ООД гр. Годеч. Проектът е по мярка 312 за закупуване на оборудване за автосервиз. Безвъзмездната  финансова помощ е  70% от одобрените и реално извършени от ползвателя разходи и е в размер на 63 393,01 лева.

До 16.08.2013 г.  „МИГ – Берковица и Годеч” има одобрени от Държавен Фонд Земеделие 15 проектни предложения. Подписани са  осем договора от Програмата за развитие на селските райони. Подписаните договори са тристранни  и се сключват между Държавен фонд ,,Земеделие” , МИГ,, Берковица и Годеч” и Ползвателя.