АКТУАЛНО

“МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

mig-150x147П О К А Н А

за четвърти прием на заявления за подпомагане по мерките от Стратегия за местно развитие на територията на „МИГ- Берковица и Годеч”

Финансовата помощ по мерките от Стратегия за местно развитие на територията на „МИГ- Берковица и Годеч” се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Териториален обхват: Проектите се изпълняват на територията на МИГ- Берковица и Годеч.

 

Заявленията за подпомагане и съпътстващите ги документи се подават в оригинал и едно копие на хартиен носител, заверено с гриф „Вярно с оригинала” с подпис на официалния представител на кандидата (по съдебно решение) и едно копие на електронен носител (CD), в запечатан плик в офиса на „МИГ – Берковица и Годеч” на адрес: гр. Берковица, 3500, пл. “Йордан Радичков“ № 4, офис 116 – лично, по пощата с обратна разписка или по куриер.

            В случай на изпратени по пощата проекти за дата и час на подаване ще се счита датата и часа на пристигане на пощенската пратка в офиса на “МИГ – Берковица и Годеч“. Заявления подадени след крайния срок няма да бъдат разглеждани.

 

 

Заявленията по мерки: „Модернизиране на земеделските стопанства”, „Разнообразяване към неземеделски дейности” и „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” се приемат:

Начален срок за подаване на заявления за кандидатстване: 09:00 часа на 04.03.2013 г.

Краен срок за подаване на заявления за кандидатстване: 16:30 часа на 19.04.2013 г.

 

„МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА”

 1. I.                   Цели на мярката:

            1. Подобряване цялостната дейност и конкурентноспособността  на земеделските стопанства на територията на МИГ – Берковица и Годеч чрез модернизирането на производствените условия и въвеждането на нови процеси и технологии, допринасящи за производството на качествени земеделски продукти;

            2. Подобряване опазването на околната среда;

3. Спазване стандартите на Общността и подобряване на условията в земеделските стопанства по отношение сигурността и безопасните условия на труд, хигиената и хуманното отношение към животните.

 1. II.                Кой може да кандидатства:

Земеделски производители и признати организации на земеделски производители, регистрирани на територията на МИГ- Берковица и Годеч, отговарящи на условията на чл.4 от Наредба № 8/03.04.2008 г. на МЗХ.

 1. III.             Допустими дейности по мярка „Модернизиране на земеделските стопанства”:

            По мярката ще се подкрепят проекти, включващи инвестиции в материални и нематериални дълготрайни активи (сгради, земеделска техника и инвентар, трайни насаждения), с цел:

1. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните производствени материални и/или нематериални активи, и/или

2. Подобряване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти, и/или

3. Опазване на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или

            4. Увеличаване използването на възобновяеми природни ресурси и подобряване на ефективността на използваните при производството суровини (само за посрещане на енергийните нужди на земеделската дейност на кандидатите), и/или

            5. Подобряване условията на труд, и/или

            6. Подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство, и/или

            7. Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти, и/или

            8. Подобряване на възможностите за производство, преработка и маркетинг на биологични земеделски продукти.

 1. IV.             Финансови параметри на проектите:

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 7 000,00 лв.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е 200 000,00 лв.

 

 

„РАЗНООБРАЗЯВАНЕ КЪМ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ”

 1. I.     Цели на мярката:

            1. Насърчаване на разнообразяването към неземеделски дейности на територията на МИГ Берковица и Годеч;

2. Насърчаване на създаването на възможности за заетост и повишаване на доходите на територията на МИГ Берковица и Годеч;

3. Насърчаване на развитието на интегриран туризъм на територията на МИГ Берковица и Годеч.

 1. II.               Кой може да кандидатства:

За подпомагане могат да кандидатстват еднолични търговци (ЕТ) и юридически лица (ЮЛ), които са:

1. Регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите и вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията

2. Регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) и/или като тютюнопроизводители по Закона за тютюна и тютюневите изделия;

 1. III.     Допустими дейности по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности”

Финансова помощ по мярката се предоставя за инвестиции в неземеделски дейности. Специфични за територията допустими дейности:

1. Развитие на интегриран селски и рекреативен туризъм – създаване на семейни хотели (къщи за гости) ново строителство, реконструкция на съществуващ сграден фонд в селата;

2. Туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с историческо, културно, природно и религиозно значение, изкуства,  традиционни производства и занаяти;

3. Разнообразяване и развитие на предлаганите услуги на територията;

4. Преработка и обработка на специфични за територията продукти;

5. Развитие на местните занаяти;

6. Производство на енергия от ВЕИ и биомаса.

 1. IV.     Финансови параметри на проектите:

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 10 000,00 лева.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е  200 000,00 лева.

 

 

 

 

„ПОДКРЕПА ЗА СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ”

 1. I.     Цели на мярката:

            1. Насърчаване на растежа и създаване на нови работни места в микропредприятия за неземеделски дейности на територията на МИГ Берковица и Годеч;

2. Насърчаване на предприемачеството на територията на МИГ Берковица и Годеч;

3. Насърчаване развитието на интегриран туризъм на територията на МИГ Берковица и Годеч.

 1. II.     Кой може да кандидатства:

За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци (ЕТ) и юридически лица (ЮЛ), които:

1. Новорегистрирани или съществуващи микропредприятия, ЕТ, работещи в неземеделски сектори, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите;

2. имат седалище или клон със седалище, като кандидатите, открили клоновете са допустими само, ако и седалището на лицето, открило клона е на територията на МИГ или постоянен адрес за физическите лица на територията МИГ Берковица и  Годеч;

 1. III.     Допустими дейности по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”. Финансова помощ се предоставя за инвестиции за неземеделски дейности. Специфични за територията допустими  дейности:

1. Развитие на интегриран селски и рекреативен туризъм – създаване на семейни хотели (къщи за гости) ново строителство, реконструкция на съществуващ сграден фонд в селата;

2. Туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с историческо, културно, природно и религиозно значение, изкуства,  традиционни производства и занаяти;

3. Разнообразяване и развитие на предлаганите услуги на територията;

4. Преработка и обработка на специфични за територията продукти;

5. Развитие на местните занаяти;

6. Производство на енергия от ВЕИ и биомаса.

 1. IV.     Финансови параметри на проектите:

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 10 000,00 лева.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е 200 000,00 лева.

 

 

Подробна информация и пълен пакет от документи за кандидатстване по образец са публикувани на интернет страницата на „МИГ – Берковица и Годеч”: http://www.mig-bg.org/ . Документите за кандидатстване по образец могат да бъдат получени и в офиса на „МИГ – Берковица и Годеч”.

 

„МИГ – Берковица и Годеч” си запазва правото да променя приложените образци на формуляри и документи за кандидатстване при всяко изменение на основната нормативна уредба.

 

За контакт:

гр. Берковица 3500,

пл. “Йордан Радичков“ № 4, офис 116,

тел. 0953/ 89 116; 0953/ 96 529; 0882 938 261

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПО УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

1.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ:• УСПЕШНО ДА СА ЗАВЪРШИЛИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В ГОДИНАТА НА КАНДИДАТСТВАНЕТО• НЕ СА ПО-ВЪЗРАСТНИ ОТ 17 ГОДИНИ, НАВЪРШВАНИ

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Дом за стари хора - Берковица
Актуални Новини

OБЩИНА БЕРКОВИЦА КАНДИДАТСТВА ПО ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА В ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА – БЕРКОВИЦА

На 19.04.2023 г., Община Берковица подаде проектно предложение „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Бюджет (7) Дом за стари хора - Берковица (8) Кмет на Община Берковица (35) МИГ Берковица и Годеч (14) Образование (41) Община Берковица (411) Общинска администрация-Берковица (51) Общински съвет-Берковица (25) Обява (22) Природни забележителности (21) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (17) велислав захариев (7) дневен ред (12) заповед (13) заповеди на кмета (23) избори (10) избори за Народно събрание (9) изложба (7) кмет берковица (8) кмет община берковица (13) конкурс (12) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (11) общинска администрация (55) общински съвет - берковица (8) обява община берковица (8) обявление (73) обявление отдел СУТ (9) основни училища (8) отдел строителство (21) поздравителен адрес (21) проект (11) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (11) социални дейности (14) социални услуги (9) спорт (12) спортни клубове (11) съветници (9) съобщение (10) туризъм (32) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ДЛЪЖНОСТ „СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

Обява за провеждане на подбор на персонал за длъжност „Сътрудник социални дейности“ по Проект BG05SFPR002-2.002-0083 „Укрепване на общинския капацитет в

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.