Обяви

“МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

mig-150x147П О К А Н А

за четвърти прием на заявления за подпомагане по мерките от Стратегия за местно развитие на територията на „МИГ- Берковица и Годеч”

Финансовата помощ по мерките от Стратегия за местно развитие на територията на „МИГ- Берковица и Годеч” се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Териториален обхват: Проектите се изпълняват на територията на МИГ- Берковица и Годеч.

 

Заявленията за подпомагане и съпътстващите ги документи се подават в оригинал и едно копие на хартиен носител, заверено с гриф „Вярно с оригинала” с подпис на официалния представител на кандидата (по съдебно решение) и едно копие на електронен носител (CD), в запечатан плик в офиса на „МИГ – Берковица и Годеч” на адрес: гр. Берковица, 3500, пл. “Йордан Радичков“ № 4, офис 116 – лично, по пощата с обратна разписка или по куриер.

            В случай на изпратени по пощата проекти за дата и час на подаване ще се счита датата и часа на пристигане на пощенската пратка в офиса на “МИГ – Берковица и Годеч“. Заявления подадени след крайния срок няма да бъдат разглеждани.

 

 

Заявленията по мерки: „Модернизиране на земеделските стопанства”, „Разнообразяване към неземеделски дейности” и „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” се приемат:

Начален срок за подаване на заявления за кандидатстване: 09:00 часа на 04.03.2013 г.

Краен срок за подаване на заявления за кандидатстване: 16:30 часа на 19.04.2013 г.

 

„МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА”

 1. I.                   Цели на мярката:

            1. Подобряване цялостната дейност и конкурентноспособността  на земеделските стопанства на територията на МИГ – Берковица и Годеч чрез модернизирането на производствените условия и въвеждането на нови процеси и технологии, допринасящи за производството на качествени земеделски продукти;

            2. Подобряване опазването на околната среда;

3. Спазване стандартите на Общността и подобряване на условията в земеделските стопанства по отношение сигурността и безопасните условия на труд, хигиената и хуманното отношение към животните.

 1. II.                Кой може да кандидатства:

Земеделски производители и признати организации на земеделски производители, регистрирани на територията на МИГ- Берковица и Годеч, отговарящи на условията на чл.4 от Наредба № 8/03.04.2008 г. на МЗХ.

 1. III.             Допустими дейности по мярка „Модернизиране на земеделските стопанства”:

            По мярката ще се подкрепят проекти, включващи инвестиции в материални и нематериални дълготрайни активи (сгради, земеделска техника и инвентар, трайни насаждения), с цел:

1. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните производствени материални и/или нематериални активи, и/или

2. Подобряване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти, и/или

3. Опазване на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или

            4. Увеличаване използването на възобновяеми природни ресурси и подобряване на ефективността на използваните при производството суровини (само за посрещане на енергийните нужди на земеделската дейност на кандидатите), и/или

            5. Подобряване условията на труд, и/или

            6. Подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство, и/или

            7. Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти, и/или

            8. Подобряване на възможностите за производство, преработка и маркетинг на биологични земеделски продукти.

 1. IV.             Финансови параметри на проектите:

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 7 000,00 лв.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е 200 000,00 лв.

 

 

„РАЗНООБРАЗЯВАНЕ КЪМ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ”

 1. I.     Цели на мярката:

            1. Насърчаване на разнообразяването към неземеделски дейности на територията на МИГ Берковица и Годеч;

2. Насърчаване на създаването на възможности за заетост и повишаване на доходите на територията на МИГ Берковица и Годеч;

3. Насърчаване на развитието на интегриран туризъм на територията на МИГ Берковица и Годеч.

 1. II.               Кой може да кандидатства:

За подпомагане могат да кандидатстват еднолични търговци (ЕТ) и юридически лица (ЮЛ), които са:

1. Регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите и вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията

2. Регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) и/или като тютюнопроизводители по Закона за тютюна и тютюневите изделия;

 1. III.     Допустими дейности по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности”

Финансова помощ по мярката се предоставя за инвестиции в неземеделски дейности. Специфични за територията допустими дейности:

1. Развитие на интегриран селски и рекреативен туризъм – създаване на семейни хотели (къщи за гости) ново строителство, реконструкция на съществуващ сграден фонд в селата;

2. Туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с историческо, културно, природно и религиозно значение, изкуства,  традиционни производства и занаяти;

3. Разнообразяване и развитие на предлаганите услуги на територията;

4. Преработка и обработка на специфични за територията продукти;

5. Развитие на местните занаяти;

6. Производство на енергия от ВЕИ и биомаса.

 1. IV.     Финансови параметри на проектите:

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 10 000,00 лева.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е  200 000,00 лева.

 

 

 

 

„ПОДКРЕПА ЗА СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ”

 1. I.     Цели на мярката:

            1. Насърчаване на растежа и създаване на нови работни места в микропредприятия за неземеделски дейности на територията на МИГ Берковица и Годеч;

2. Насърчаване на предприемачеството на територията на МИГ Берковица и Годеч;

3. Насърчаване развитието на интегриран туризъм на територията на МИГ Берковица и Годеч.

 1. II.     Кой може да кандидатства:

За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци (ЕТ) и юридически лица (ЮЛ), които:

1. Новорегистрирани или съществуващи микропредприятия, ЕТ, работещи в неземеделски сектори, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите;

2. имат седалище или клон със седалище, като кандидатите, открили клоновете са допустими само, ако и седалището на лицето, открило клона е на територията на МИГ или постоянен адрес за физическите лица на територията МИГ Берковица и  Годеч;

 1. III.     Допустими дейности по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”. Финансова помощ се предоставя за инвестиции за неземеделски дейности. Специфични за територията допустими  дейности:

1. Развитие на интегриран селски и рекреативен туризъм – създаване на семейни хотели (къщи за гости) ново строителство, реконструкция на съществуващ сграден фонд в селата;

2. Туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с историческо, културно, природно и религиозно значение, изкуства,  традиционни производства и занаяти;

3. Разнообразяване и развитие на предлаганите услуги на територията;

4. Преработка и обработка на специфични за територията продукти;

5. Развитие на местните занаяти;

6. Производство на енергия от ВЕИ и биомаса.

 1. IV.     Финансови параметри на проектите:

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 10 000,00 лева.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е 200 000,00 лева.

 

 

Подробна информация и пълен пакет от документи за кандидатстване по образец са публикувани на интернет страницата на „МИГ – Берковица и Годеч”: https://www.mig-bg.org/ . Документите за кандидатстване по образец могат да бъдат получени и в офиса на „МИГ – Берковица и Годеч”.

 

„МИГ – Берковица и Годеч” си запазва правото да променя приложените образци на формуляри и документи за кандидатстване при всяко изменение на основната нормативна уредба.

 

За контакт:

гр. Берковица 3500,

пл. “Йордан Радичков“ № 4, офис 116,

тел. 0953/ 89 116; 0953/ 96 529; 0882 938 261

 

Вашият коментар