Актуални Новини

МИНЕРАЛНАТА ВОДА ВСЕ ПО-БЛИЗО ДО БЕРКОВИЦА

IMG_8063На 28 август 2017 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на ОбА-Берковица се проведе обществено обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг за осигуряване собствен принос по проект към НДЕФ: “Изграждане на водопровод за минерална вода от сондаж при минерална баня с. Бързия до минералната баня гр. Берковица“.  Финансирането на проекта ще се извърши на 50% от Инвестиционна програма минерални води и 50% от Община Берковица, чрез поемане на дългосрочен общински  дълг в размер до 520 054,91 лева при условията на Закона за общинския дълг.

Съществуващият водопровод е етернитов и е строен през 1969 г. с тръби Ф150, оразмерен за водно количеството 10,20 л./сек. Същият е амортизиран, полуразрушен и прекъснат на много места по трасето и по него не достига минерална вода до потребителите в гр. Берковица.  Това налага  изграждането на новия водопровод, който ще бъде с HDPE тръби Ф140 и оразмерен за водно количеството 10,20 л./сек. Новият  водопровод за минерална вода ще е с дължина 7786,28 м.

Успешното реализиране на проекта е шанс за съживяване и разнообразяване на местната икономика и туризъм, тъй като  предполага създаване на нови работни места и привличане на инвестиции.  По този начин кметът  на Община Берковица инж. Милчо Доцов изпълнява ангажиментите си, заложени в мандатната програма за развитие на туризма във всички направления – културен, спортен, екологичен, зимен, фестивален, спа-туризъм и др. Инж. Доцов  довърши работата по издаване на разрешително за строеж за проект „Минерален водопровод“, изплащайки 245.000 лв. със собствен приход за сервитута, така както обеща на своите съграждани. Освен това той проведе  преговори с потенциални инвеститори за партньорство и изграждане на минералния водопровод. В крайна сметка усилията на Община Берковица да доведе минералната вода в града се оказаха възможни чрез кандидатстване по  Пилотна схема на инвестиционната програма минерални води на Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/през 2016 г.  В началото на 2017 година стана ясно, че проектът на Община Берковица е одобрен. Съгласно условията на НДЕФ общината трябва да осигури 520 054,91, което е 50 % от общата стойност на проекта. Това налага и поемането на дългосрочния общински дълг, чието обсъждане се състоя днес.

След изграждане на водопровода за минерална вода от с. Бързия до гр. Берковица, общината ще предоставя услугата водопренос на минерална вода до всички потребители, ползващи минерална вода съгласно издадените от БД “Дунавски район“ гр. Плевен разрешителни за водовземане, на потенциалните нови потребители, както и на всички физически и юридически лица, ползващи изграденото съоръжение.

Община Берковица е определила като своя цел да бъде успешен и първокласен доставчик на висококачествени водопреносни услуги до крайните потребители и ползватели на минерална вода от находище „Бързия“ – Сондаж № 1, с. Бързия, община Берковица. Изграждането на минералния водопровод ще допринесе за подобряване и повишаване на ефективното използване на ресурсите от минерални води от находището.