Актуални Новини, Новини

МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД, С КОЯТО НАРЕЖДА В УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ДА НОСЯТ ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЗА ЛИЦЕ

Министърът на образованието и науката издаде заповед, с която нарежда в учебните часове учениците от прогимназиален и гимназиален етап (от 5 до 12 клас включително) да носят лични предпазни средства за лице – защитна маска или защитен шлем. Остава правилото за задължително поставяне на лични предпазни средства за лице от учениците и от учителите в общите части на образователните институции.

В училищния двор учениците и учителите ще могат да бъдат без маска/шлем, когато няма взаимодействие между  паралелките. Изключения се допускат и за учителите на учениците от 1 до 4 клас, които преподават само в една паралелка и е възможно спазване на дистанция между преподавателите и учениците. Допуска се учениците да бъдат без лични предпазни средства по време на изпитване, физически упражнения и др.

За учениците от 1-4 клас носенето на маска/шлем по време на учебен час и други занимания може да бъде задължително по решение на Педагогическия съвет или на преподаващия учител за всеки отделен час. По време на учебен час, по преценка на учителите, както и във времето извън учебните часове, учениците ще могат да бъдат без лични предпазни средства за кратко време при широко отворени прозорци в класната стая или когато са в училищния двор.

Изключение от заповедта са учениците, които имат здравословни причини и по предписание на специалист не е препоръчително носенето на лични предпазни средства.

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА