Актуални Новини

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ЕООД ГР. БЕРКОВИЦА

ПИСМЕНО СТАНОВИЩЕ НА МБАЛ-БЕРКОВИЦА  СЛЕД ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА МЕДИЦИНСКИЯ СЪВЕТ НА 11.02.2016 Г.

На заседанието си Медицинския съвет  обсъди промените, заложени в проекта на Наредба за  критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ с които НЗОК сключва договори  и Наредба № 11 от 09.12.2015г. за определяне  пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.

След проведените  обсъждания, Медицинският съвет излиза със следното становище:

1.Неврологично отделение, което е   с първо ниво на компетентност,    до момента е работило по три клинични пътеки. Дейността  по  тях  е била достатъчна за капацитета на отделението. След приемане на двете наредби  в структурата  по неврология  ще може да се работи само по  една клинична пътека „Долекуване  след прекаран тежък мозъчен инсулт”,   дейност  която  до сега не сме изпълнявали и за която  ще се изискват  нови условия.

2.В структурата на  акушеро-гинекологично  отделение с първо ниво на компетентност,  до момента  се работи по  единадесет  клинични пътеки, от които   осем клинични пътеки са с оперативна намеса. След  влизане в действие на   новите  наредби, в отделението  не  могат да се изпълняват   операции на женски полови органи. Отделението  ще може да работи само по четири   клинични пътеки – аднексит, бременност с повишен риск, раждания  и грижи за новородено дете, която дейност ще бъде крайно недостатъчна за издръжката  на отделението.

3.Изпълняваните до момента   в хирургично отделение клинични пътеки са дванадесет броя. След влизане в сила на  наредбите,  дейността  на отделението се  свежда  в   изпълнение само на  четири КП:   операции  на  апендикс, хернии,  парапроктит и перитонит.

4.Във вътрешно отделение може да отпадне само една клинична пътека – гастродуоденит,  по която до момента сме работили  и се лекуват  достатъчно нуждаещи се пациенти.

5.Детско  отделение  на този етап ще запази дейността  си  по  четири   клиничните пътеки, които са достатъчни.

Посочените по-горе  факти   дават основание за  ограничаване дейността на   неврологично, хирургично и АГ отделение с първо ниво  на компетентност, което ще доведе до   недостатъчно финансиране на   болницата ни.

Един от критериите за  финансиране  е   отдалечение  на МБАЛ-Берковица   над 60 км. от най-близката болница за активно лечение с разкрито спешно отделение. През последните три години  МБАЛ-Берковица е финансирана като болница в район със затруднен достъп на населението до медицинска  помощ, благодарение на която финансова помощ болницата   е функционирала. Липсата на  такива средства  ще доведе до финансов колапс.

 В заключение  нашето  категорично становище е, че  приемането на  тези  наредби  ще доведе до тотално намалена дейност и  невъзможност  лечебното заведение да се  издържа в същата структура.  МБАЛ-Берковица ще бъде  принудена да  закрие  цели отделения – неврологично, хирургично и  акушеро-гинекологично,  поради факта  че намалената дейност ще доведе до   деквалификация на специалистите, работещи в тези отделения и те ще бъдат принудени да си  потърсят работа в  други  лечебни заведения  с  по-голям обем на дейност. Болницата и в момента   функционира  с  критичен  минимум  специалисти.

Изразяваме категоричното си несъгласие с  тези наредби, като инструмент, с който ще се сложи край на съществуването на общинското здравеопазване.  

 

 

МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ:

 

1.Юлия Веселинова

2.Мариела Генова

3.Д-р Маргарита Стоичкова

4.Д-р Никифор Илиев

5.Д-р Емил Дойков

6.Д-р Румен Цонков

7.Д-р Владимир Статков

8.Д-р Димитър Младенов