Актуални Новини

НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

НАКАЗАТЕЛНО  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 67 от 02.04.2012 г.

                                                                                         

         Днес, 02.04.2012 г. в гр. Берковица, обл. Монтана, подписаната Димитранка Замфирова Каменова –  Kмет на Община Берковица, като взех предвид, че Светлин Светославов Василев – Инструктор ДПК при  РСПБЗН – гр. Берковица, е съставил акт № 7 от 20.03.2012 г. в присъствие на свидетелите:

           1. Благой Бориславов Симов,

           служител на РСПБЗН – гр. Берковица    

           2. Петър Христов Петров,

           служител на РСПБЗН – гр. Берковица    

против: Валери Методиев Иванов – гр. Берковица,  за това, че на 18.03.2012 г., около,  в гр. Берковица, зад фирма „Агрофока” е запалил сухи треви в близост до оградата на фирмата и огънят е влязъл в двора на фирмата,  след което се е обадил на тел. 112 и е признал за извършеното, с което виновно е нарушил: чл. 46, от Наредбата за пожарната безопасност  и защита на населението  на територията на Община Берковица,приета с Решение № 73, Протокол № 4 от 20.01.2012 г. на Общински съвет – Берковица,

поради което на основание чл. 53 от ЗАНН и т. 2 от Административно-наказателни разпоредби на Наредбата за пожарната безопасност  и защита на населението  на територията на Община Берковица

 

                                                      П О С Т А Н О В И Х:                 

 

Налагам на Валери Методиев Иванов с адрес гр. Берковица,  административно наказание „глоба” в размер на 300 лв. /словом: триста лева/

 

Отнемам в полза на държавата………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

 

Настоящето постановление може да се обжалва в 7 дневен срок  чрез Общинска администрация – Берковица пред Районен съд – Берковица.

 

След влизане на наказателното постановление в сила или в случай на необжалване, наложената глоба може да се внесе доброволно в каса „Местни данъци и такси” на Общинска Администрация – Берковица или по по банков път: Обединена Българска Банка АД, IBAN: BG 35 UBBS 80028413870905; код плащане: 446500; BIC: UBBS BG SF, клон Берковица.

 

Препис от настоящето наказателно  постановление да се  връчи на нарушителя

 

 

                        КМЕТ на ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 

                           ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА

Вашият коментар