Актуални Новини

НАМАЛЯВАНЕ ТАКСИТЕ ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УВЕЛИЧЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА СПОРТНИ КЛУБОВЕ И СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СА ЧАСТ ОТ НЕЩАТА, КОИТО ПРЕДВИЖДА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2016 НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На 21 януари 2016 г. от 11:00 часа в заседателната зала на ОбА ще се проведе публично обсъждане на Проекта за Бюджет 2016 на Община Берковица.

В новата бюджетна 2016 г. общината е изправена пред предизвикателството – как да отговори на нарастващите потребности и очаквания на гражданите. Общината влиза в 2016 г. с над 3 млн. задължения-заеми към банки и ПУДООС, неразплатени разходи и отклонени средства от държавните дейности, с намаление в някои държавни трансфери и потенциални трудности при преодоляване на предизвикателствата през бюджетната година. На фона на тази картина като основна задача за настоящата 2016 г. се поставя –възстановяване на финансова стабилност и работа чрез привличане на средства по програми и проекти. За поредна година общината не предвижда увеличение на размера на местните данъци и такси, наеми и такси битови отпадъци. Увеличават се средствата за спортните клубове от 58 000  лв. на 70 000 лв., за социално подпомагане от 10 000 лв. на 15 000 лв.,  от 150 лв. на 200 лв. за всяко новородено дете през 2016 г.и за подпомагане дейността на клубовете за възрастни и увредени  хора от 20 000 лв. на 24 000 лв. Предвижда се и намаляване на таксите за детски градини.

По бюджета Ви представяме следната информация:

Приходи Лева Разходи Лева
Общо приходи 11 333 147 Общо разходи 11 333 147
1.Приходи с общински характер 4 135 300 1.Разходи за местни дейности 4 135 300
2.Приходи с държавен характер 7 197 847 2.Разходи за държавни дейности 7 197 847
–          в.т.ч. преходен остатък 206 423
Приходи с общински характер:   Разходи за държ.  дейности по функции  
-данъчни приходи 756 000 -общи държавни служби 638 800
-неданъчни приходи 1 475 000 -отбрана и сигурност 85 660
-обща изравнителна субсидия 1 214 700 -образование 3 753 200
-зимно поддържане и снегопочистване 141 500 -здравеопазване 360 232
-целева субсидия за капиталови разходи 680 400 -социални дейности 2 033 172
-погасяване на кредит -331 020 -култура 120 360
-предоставен трансфер на депо Монтана -166 100
-преходен остатък 373 230

Очакват се мнения и предложения по бюджета в Общинска администрация стая 107.