Актуални Новини

НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД

НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД

ПРЕДПРИЯТИЕ „ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ“

ЯЗОВИРЕН РАЙОН „ПЕТРОХАН“

            Във връзка с изпълнението на т.21.1.1. „Почистване наноси Изравнителен басейн „Остра чука“ от утвърдената Ремонтна програма за 2013 г. на ЯР „Петрохан“ е необходимо да бъде източен изравнителя.

            Отварянето на савака на основния изпускател ще се извърши на 02.09.2013 г. в 10.00 ча­са. Предварително водните маси в изравнителя ще се преработят енергийно до неизпол­зваем обем 2000 м3. От 10.00 часа до 14.00 часа на 02.09.2013 г. неизползваемия обем от 2000 м3 ще бъде източен с дебит 0,140 м3/с без допускане на висока вълна по поречи­ето на река Бързия. Ще се предприемат всички технически и организационни мерки за опазване на водата в река Бързия от наноси.

            Ремонтните работи ще включват почистване от наноси на изравнител „Остра чука“, възс­тановяване на антикорозионното покритие на метални елементи, ремонт фуги и задвижки. Срока за изпълнение е до 20.09.2013 г.

            На 20.09.2013 г. в 16.00 часа ще се възстанови нормалното експлоатационно състояние на изравнителя.